Dung Dịch Tẩy Kính Xe Ô Tô Chuyên Dụng

Dung d?ch t?y r?a kính ô tô là m?t trong nh?ng lo?i hóa ch?t không th? thi?u trong l?nh v?c ch?m sóc xe h?i. Tuy nhiên n??c t?y ? kính nào t?t l?i là ?i?u không ph?i khách hàng nào c?ng bi?t. Dành chút th?i gian tham kh?o nh?ng thông tin bên d??i ?? mua ???c s?n ph?m ch?t l??ng.

Dung dich tay o kinh 1

Các lo?i dung d?ch ch?t t?y ? kính ô tô

Dung d?ch t?y r?a xe, t?y ? kính ô tô (còn g?i là ch?t t?y ? kính) có nhi?u lo?i, trong ?ó ???c phân thành 2 lo?i chính: ch?t l?ng d?ng n??c và d?ng x?t t?o b?t.

N??c t?y ? kính ô tô

N??c t?y kính ô tô là lo?i ch?t t?y d?ng dung d?ch n??c l?ng. ?? s? d?ng n??c t?y kính xe ô tô, n??c t?y có th? s? d?ng tr?c ti?p ho?c pha loãng v?i n??c s?ch theo t? l? nhà s?n xu?t ghi trên h??ng d?n, ?a ph?n là 1:1, 1:2 ho?c 1:4.

sau khi pha có th? cho vào bình phun, phun lên b? m?t kính ô tô. N?u không có bình phun có th? dùng kh?n th?m dung d?ch ?ã pha loãng r?i lau lên b? m?t kính. Th?c hi?n các b??c k? c? m?t kính b?ng kh?n m?m chuyên d?ng ch?ng tr?y kính. Cu?i cùng r?a l?i kính v?i n??c s?ch.

M?t s? dung d?ch t?y c?n canxi, n??c t?y m?c kính ô tô s? d?ng ph? bi?n có th? k? ??n: Ch?t t?y c?n canxi HT01, Dung d?ch t?y c?n canxi CC550, Dung d?ch t?y ô kính Sonax, Dung d?ch t?y ? kính Sica, Dung d?ch t?y ? m?c kính Waxco…

Chai x?t t?y ? kính ô tô t?o b?t

Chai x?t t?y ?, t?y c?n canxi kính ô tô t?o b?t là lo?i ch?t t?y kính d?ng t?o b?t. Khi s? d?ng ch? c?n x?t th?ng tr?c ti?p lên kính, dung d?ch phun ra s? ? d?ng b?t tr?ng m?n. Sau ?ó dùng kh?n m?m là có th? lau s?ch, không c?n dùng n??c r?a l?i.

So v?i s? d?ng n??c t?y kính xe ph?i qua các b??c chu?n b? bình pha, pha loãng v?i n??c s?ch r?i r?a l?i kính sau cùng b?ng n??c s?ch, thì s? d?ng chai x?t t?y ? kính ô tô t?o b?t ??n gi?n h?n r?t nhi?u.

Cách t?y v?t ? trên kính ô tô

B??c 1: dùng n??c s?ch ?? làm s?ch kính tránh ??ng l?i cát, c?n b?n có th? gây ra x??c kính.

B??c 2: x?t n??c r?a kính chuyên d?ng lên kính và dùng kh?n ?? chà r?a. L?u ý kh?n lau ph?i s?ch.

B??c 3: b?t c?n g?t n??c ?? lo?i b? b?i b?n ?? hi?n ra các v?t ?

B??c 4: dùng hóa ch?t chuyên d?ng v?t ? ?? chà r?a trên b? m?t kính.

B??c 5: dùng kh?n lau qua ?? ki?m tra các v?t ? có ???c làm s?ch không. N?u v?n còn thì l?i ti?p t?c b??c 4

B??c 6: sau khi ?ã lo?i s?ch v?t ? thì dùng n??c s?ch x? trôi hóa ch?t và lau khô b?ng kh?n.

Xem thêm : Dung d?ch v? sinh g?m ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch t?y ? kính ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch t?y ? kính ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch t?y ? kính ô tô chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment