Dung Dịch Tẩy Lazang Mâm Xe Ô Tô Giá Rẻ

Các v?t b?n c?ng ??u t? vành xe, v?t ? vàng trên b? m?t vành kim lo?i không th? làm s?ch v?i dung d?ch thông th??ng c?n ph?i dùng ??n dung d?ch t?y lazang chuyên d?ng.

Dung d?ch t?y mâm xe lo?i b? nhanh chóng nh?ng g? sét, b?i b?n ? m?c và các v?t b?n c?ng ??u trên b? m?t vành, góp ph?n ??m b?o th?m m? và an toàn.

Dung dich tay mam xe 2

Nguyên nhân làm mâm vành Lazang ô tô hay b? tr?y x??c

Lazang ô tô là m?t trong nh?ng b? ph?n r?t d? x?y ra các v?n ?? tr?y x??c mà nguyên nhân ch? y?u th??ng là:

Do s? ch? quan t? phía ng??i lái xe

Do con ng??i không th? th?y rõ b?i mép d??i vành Lazang th??ng là các ?i?m mù trên g??ng chi?u h?u

Vi?c di chuy?n hàng ngày trên con ???ng ??y cát b?i hay các s? c? b?t ng? ??u có th? ghi l?i d?u ?n trên b? m?t c?a chi?c mâm xe  ô tô.

Nh?ng va qu?t do x?y ra tai n?n d?n ??n hình thành các v?t tr?y x??c nh? ??n nh?ng v?t tr?y x??c l?n.

S? d?ng dung d?ch t?y r?a mâm vành Lazang ô tô

S?n ph?m v?i công th?c ?ánh bóng ??c bi?t nh?t. ??m b?o ?? sáng bóng t?i ?a cho mâm vành, mang l?i v? ngoài bóng loáng nh? g??ng.

Dung d?ch v? sinh xe hoàn toàn trung tính, an toàn cho các b? m?t kim lo?i. Thành ph?n không ch?a các lo?i axit m?nh, không gây h?i ??n cao su bánh xe.

Góp ph?n lo?i b? ?i các v?t b?n c?ng ??u n?m trên vành xe, b? m?t vàng kim lo?i ho?c trên các chi ti?t kim lo?i khác.

Lo?i b? nhanh chóng nh?ng v?t g? sét trong h? th?ng phanh c?ng nh? trên b? m?t vành. Góp ph?n ??m b?o th?m m?, an toàn nh?t.

Dung d?ch t?y r?a mâm vành Lazang ???c nghiên c?u k? v?i thành ph?n ??m b?o an toàn cho ng??i dùng c?ng nh? chi?c ô tô.

Thi?t k? d??i d?ng x?t nên d? dàng s? d?ng. B?n ch? c?n phun lên mà không c?n ?ánh bóng.

H??ng d?n s? d?ng:

1. Phun tr??c tiê?p lên bê? m??t mâm xe khô va? ma?t.

2. Ch?? 1-2 phút rô?i r??a la?i b??ng n???c sa?ch.

3. Lau chu?i sa?ch phâ?n bu?i bâ?n tô?n ?o?ng trên mâm.

Me?o v??t. Co? thê? du?ng ba?n cha?i cha? r??a ho??c cho thêm dung di?ch ?ô?i v??i nh??ng bu?i bâ?n ba?m di?nh lâu nga?y.

L?u ý. Sa?n phâ?m chi? du?ng cho mâm ma? crôm, không s?? du?ng trên bâ?t ky? ca?c loa?i mâm kha?c.

Xem thêm: Tinh D?u Treo Xe Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch t?y lazang ô tô – xe máy?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch t?y lazang ô tô – xe máy có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch t?y lazang ô tô – xe máy chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment