Dung Dịch Vệ Sinh Gầm Ô Tô

G?m xe ô tô n?u không ???c v? sinh ?úng cách thì r?t d? b? han g? và h? h?ng. Do ?ó c?n bi?t cách và ?? d?ng c? c?ng nh? dung d?ch t?y g?m ô tô chuyên d?ng

Bài vi?t hôm nay s? gi?i thi?u ??n b?n nh?ng dung d?ch t?y r?a g?m ???c chuyên gia ?ánh giá cao c?ng nh? bán ch?y nh?t hi?n nay.

Dung dich tay gam o to 2 1

Dung d?ch v? sinh g?m xe Ekokemika Perlega

Dung d?ch ch?m sóc ô tô, làm s?ch g?m xe Ekokemika Perlega hoàn h?o ?? làm s?ch và lo?i b? c?n b?n ho?c g? sét t? g?m xe và thành xe. Ngoài ra, chúng c?ng có th? lo?i b? các v?t ? vàng do n??c có nhi?u s?t và các t?p ch?t trên xe ô tô.

Hoàn h?o ?? làm s?ch và lo?i b? c?n b?n ho?c g? sét t? g?m xe

Hoàn h?o ?? lo?i b? các v?t ? vàng do n??c có nhi?u s?t và các t?p ch?t trên xe ô tô

Phù h?p ?? lo?i b? s? oxy hóa và s? ?n mòn b? m?t các c?nh b?ng nhôm c?a xe t?i, trên các khung nhôm, lo?i b? g? crom và làm s?ch các b? m?t c?ng ch?u ???c axit m?nh.

Dung d?ch r?a g?m xe ô tô Ventek

Dung d?ch t?y g?m máy ô tô Ventek lý t??ng ?? lo?i b? các v?t ? vàng, g? s?t ? g?m xe, b?i có kh? n?ng làm s?ch hi?u qu? các v?t oxy hóa, ? vàng, g? s?t ? khu v?c g?m xe, làm sáng bóng vành kim lo?i

Làm s?ch các v?t ? vàng, g? s?t t? g?m xe và khu v?c ti?p giáp v?i g?m.

Công th?c trung tính an toàn ??m b?o v?i b? m?t kim lo?i.

??m b?o tuy?t ??i an toàn cho các b? m?t ti?p xúc tr?c ti?p.

Hi?n nay có 3 dung tích ?? khách hàng d? l?a ch?n là : 1 lít, 5 lít và 20 lít

H??ng d?n s? d?ng n??c t?y r?a g?m xe ô tô

?? s? d?ng n??c t?y r?a g?m ô tô c?n xem qua các b??c sau ?ây

T? l? pha loãng nh? sau: S? d?ng v?i bình nh?a ch?u Acid pha theo t? l? 1:1 – 1:4 v?i n??c.

Làm s?ch ??t cát bên ngoài b?ng vòi n??c áp su?t cao.

X?t ??u s?n ph?m lên b? m?t vành và vào nh?ng k? sâu bên trong.

Sau 1-2 phút, dùng ch?i chuyên d?ng s?ch ?ánh l?i toàn b? vành.

X?t n??c l?i toàn b? nh?ng khu v?c ?ã v? sinh.

L?p l?i quy trình cho tr??ng h?p r?t b?n

Xem thêm: Dung D?ch T?y Nh?a ???ng.

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch v? sinh g?m xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch t?y r?a g?m xe có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch t?y r?a g?m xe oto chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment