Dung dịch khử mùi xe ô tô Chuyên dụng chính hãng

Dung d?ch kh? mùi xe ô tô r?t c?n thi?t cho các bác tài, c?ng nh? ti?m ch?m sóc xe. Tuy nhiên ?? ch?n ???c lo?i dung d?ch t?t và ch?t l??ng thì không h? d?, do ?ó, chúng tôi là nh?ng chuyên gia am hi?u chia s? v?i b?n các lo?i n??c kh? mùi n?i th?t ô tô t?t nh?t hi?n nay.

Dung dich khu mui noi that o to 1

Bình x?t kh? mùi n?i th?t ô tô Sonax Car Breeze / Smoke-Ex

Dung d?ch v? sinh xe, kh? mùi trong n?i th?t Sonax Car Breeze / Smoke-Ex là lo?i bình x?t kh? mùi n?i th?t ô tô giúp kh? mùi trung hòa và giúp lo?i b? mùi thu?c lá, mùi súc v?t và các mùi khó ch?u khác,…

• Mang l?i h??ng th?m mát d? ch?u, c?c kì an toàn.

• Khu v?c kh? mùi: khoang n?i th?t xe h?i, phòng làm vi?c, phòng khách, phòng ng?,…

• S?n ph?m n?i ti?ng và ???c s? d?ng r?ng rãi trên toàn th? gi?i.

• Làm trung hòa, lo?i b? các mùi thu?c lá, thú v?t, các mùi khó ch?u khác, mùi th?m mát d? d?u lâu dài, dùng cho xe ôtô, các v?n phòng làm vi?c, và phòng ?.

Dung d?ch kh? mùi trong xe ô tô Odor Off Nano

Chai x?t kh? mùi trong xe ô tô Odor Off Nano (th??ng hi?u Tenzi) là dung d?ch nh?p tr?c ti?p t? Ba Lan ???c dùng ?? lo?i b? mùi khó ch?u có ngu?n h?u c? b?ng cách oxy hóa m?nh m?. Là s?n ph?m phân ph?i ??c quy?n c?a công ty Tahico.

• Là ch?t trung hòa mùi, lo?i b? mùi khó ch?u có ngu?n h?u c? b?ng cách oxy hóa m?nh m?.

• Làm s?ch không khí, ?? l?i mùi th?m lâu và không hây ra b?t kì v?t b?n nào.

• ?ng d?ng: N?i th?t xe, c?p xe, ?i?u hòa, th?m, v?n phòng, phòng v? sinh, nhà ?.

N??c kh? mùi n?i th?t xe h?i Ventek

Dung d?ch kh? mùi ô tô Ventek hay còn g?i n??c kh? mùi n?i th?t xe h?i Interior Deodorant là m?t h?p ch?t g?c t? nhiên ???c s?n xu?t ?? kh? mùi và di?t khu?n cho xe ô tô và phòng ?c.

• Lo?i b? tác nhân gây mùi trong không khí

• Mang l?i h??ng th?m mát d? ch?u, c?c kì an toàn.

• Di?t s?ch ??n 99% các lo?i vi khu?n gây h?i cho h? hô h?p và tiêu hóa nh?: Ecoli, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa…

• Làm trong lành không khí b?o v? s?c kh?e cho ng??i ng?i trong xe ho?c trong nhà ?.

Hi?n nay dung d?ch kh? mùi ô tô Ventek có 2 th? tích ?? khách hàng d? l?a ch?n là chai 600ml và can 3 lit

Quy trình các b??c kh? mùi ô tô :

+ B??c 1 : T? v?n, ki?m tra mùi hôi trong xe ô tô c?a khách xu?t phát t? ?âu và ??a ra cách gi?i quy?t. Sau ?ó ti?n hành báo giá tùy gói và khách hàng ch?n.

+ B??c 2 : Làm s?ch v? sinh n?i gây mùi. V? sinh n?i th?t c? b?n ?? l?y ?i mùi còn bám dính bên trong xe nh? tr?n, gh?, táp lô, táp bi v.v..

+ B??c 3 : Tùy gói khu v?c trong xe kh? mùi thì b??c ti?p theo s? làm

 Kh? mùi n?i th?t ô tô: Dùng hóa ch?t chuyên d?ng có ngu?n g?c xu?t x? rõ ràng không làm ?nh h??ng s?c kh?e con ng??i phun lên tr?c ti?p n?i gây mùi.

+ B??c 4 : ?? th?i gian t? 30 phút ??n 1 ti?ng cho hóa ch?t ?ánh tan mùi và ki?m tra l?i mùi còn không.

+ B??c 5 : Bàn giao khách hàng và thanh toán d?ch v? kh? mùi

Xem thêm: Dung d?ch t?y kính ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch kh? mùi n?i th?t xe ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch kh? mùi n?i th?t ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch kh? mùi n?i th?t xe ô tô chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment