Dung Dịch Dưỡng Độ Bóng Bề Mặt Nhựa Taplo

B? m?t nh?a và Taplo c?n v? sinh và b?o d??ng ?úng cách, dung d?ch d??ng bóng b? m?t Taplo giúp làm bóng và ph?c h?i v? màu g?c cho nh?a và b?ng ?i?u khi?n c?a xe,l?u l?i mùi h??ng d? ch?u, b?o v? d??i ánh n?ng m?t tr?i và ch?ng t?nh ?i?n, ch?ng bám b?i.

Dung dich duong bong be mat nhua taplo 3

Dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo xe ô tô Ventek

T??ng t? nh? dung d?ch r?a xe giúp làm s?ch b? m?t thì dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo xe ô tô Ventek giúp làm bóng và ph?c h?i v? màu g?c cho nh?a và b?ng ?i?u khi?n c?a xe, l?u l?i mùi h??ng d? ch?u, b?o v? d??i ánh n?ng m?t tr?i và ch?ng t?nh ?i?n, ch?ng bám b?i.

?u ?i?m dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo Ventek

• Dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo xe ô tô Ventek

• N??c làm bóng cho b? m?t nh?a v?i hi?u qu? cao ch?ng t?nh ?i?n

• Hoàn h?o   ?? làm m?i m?t taplo ?i?u khi?n, c?n xe và các chi ti?t nh?a khác trên xe.

• Giúp làm m?i, l?y l?i màu t? nhiên, tái t?o b? m?t nh?a nh? cánh c?a, m?t tablo ô tô

• S?n ph?m hoàn toàn an toàn v?i con ng??i, da tay và n?i th?t ô tô.

Cách s? d?ng dung d?ch VenTek

• Giúp làm m?i, l?y l?i màu t? nhiên, tái t?o b? m?t taplo

• S? d?ng n??c tinh khi?t pha theo t? l? 1:1 ?? có hi?u ?ng bóng sáng

• S? d?ng n??c tinh khi?t pha theo t? l? 1-3 – 1-4 ?? có ???c hi?u ?ng nh? ban ??u

• Phun dung d?ch pha loãng lên b? m?t nh?a và b?ng ?i?u khi?n

• Làm bóng b?ng bình x?t ho?c mi?ng mút m?m

• Ch? cho ??n khi s?n ph?m khô hoàn toàn và tránh dùng quá nhi?u.

Xem thêm: Dung D?ch Ch?m Sóc Xe Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo VenTek ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo VenTek có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? dung d?ch d??ng bóng b? m?t nh?a Taplo VenTek toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment