Tay quay rửa xe 360 - Khớp xoay 360 độ

M?t trong nh?ng d?ng c? không th? thi?u trong ti?m là giá treo tay quay ?ôi dây r?a xe quay 360 ??

Kh?p xoay r?a xe 360 hay còn ???c g?i là tay quay 360 r?a xe ?ang là m?t trong nh?ng d?ng c? r?a xe khá hay trong các ti?m r?a và ch?m sóc xe hi?n nay . N?u b?n ?ang s? d?ng máy r?a xe cao áp, mu?n vi?c r?a xe thu?n ti?n h?n thì nên s? d?ng s?n ph?m tay quay này nhé.

?i?m N?i B?t Nên S? D?ng C?a Tay Quay 360 ?? R?a Xe

Gia treo tay quay doi day rua xe quay 360 do 2

?ây là 1 s?n ph?m ???c ra ??i ???ng nhiên s? h??ng ??n ph?c v? m?c ?ích s? d?ng c?ng nh? mang l?i ti?n ích nh?t ??nh cho ng??i dùng. Theo ?ó, tay quay 360 luôn là m?nh ghép h?u ích ?? SET UP m?t tr?m r?a xe hoàn h?o. Theo ?ó:

  • Kh?p quay 360 ?? r?a xe gi?m th?i gian r?i dây m?i khi r?a xe.
  • Béc xoay r?a xe xoay 360 ?? linh ho?t v?i chi?u dài lên t?i 2 mét giúp r?a xe d? dàng h?n.
  • Ch?t li?u inox 304 không g?, ch?u l?c t?t, có th? s? d?ng lâu dài.
  • Thi?t b? giúp gi?m ma sát, mài mòn gi?a dây r?a xe và m?t ??t ??m b?o tu?i th? c?a dây r?a xe
  • C?n r?a xe 360 ?? có áp l?c ho?t ??ng t?i ?a ??t 220 bar, thích h?p v?i m?i lo?i máy r?a xe cao áp hi?n nay

Thông S? K? Thu?t kh?p quay r?a xe 360

  • Model: Tay quay 360 ??
  • Chi?u dài: 2m
  • Ch?t li?u: inox 304 không g?
  • Áp l?c ho?t ??ng: 220 bar

Mua Tay Quay R?a Xe 360 ? ?âu?

N?u b?n ?ang làm ti?m r?a xe chuyên nghi?p ?ang mu?n ??u t? giá treo r?a xe 360 ?? hãy liên h? ngay v?i TAHICO. Ngoài s?n ph?m này, chúng tôi còn cung c?p ??y ?? b? thi?t b? r?a xe không ch?m và ch?m sóc xe cho ti?m detailing chuyên nghi?p nh? giàn nâng r?a xe ô tô , máy hút b?i, máy nén khí, máy phun r?a xe , hóa ch?t…

Liên h? ngay hotline: 0987 694 999 ?? ???c t? v?n rõ h?n v? kh?p xoay r?a xe 360 ??, thi?t b? nào mà b?n ?ang th?c m?c ho?c quan tâm hi?n nay nhé.

C?m ?n các b?n ?ã ??c bài vi?t.

Add a comment