Bán tấm vỉ thoát nước sàn giá rẻ

V? nh?a thoát n??c ?ã và ?ang ???c các trung tâm ch?m sóc xe h?i chuyên nghi?p ??c bi?t là các c?a hàng r?a xe s? d?ng r?ng rãi t?i Vi?t Nam b?i tính ti?n l?i và tính th?m m? cao.

Tam lot san cao 5cm 3

Th?c t? s? d?ng cho th?y không lo?i th?m nh?a tr?i sàn r?a xe nào là hoàn h?o b?i vì m?i lo?i ???c thi?t k? ?? s? d?ng cho nh?ng m?c ?ích riêng v?i nh?ng ?u ?i?m và nh??c ?i?m nh?t ??nh.

>>> Xem t?i: https://tahico.vn/tam-vi-thoat-nuoc-san/

?u ?i?m c?a s?n ph?m t?m thoát n??c ti?m r?a xe

  • V? thoát n??c nh?a Tr?ng l??ng nh?
  • C??ng ?? cao và b?n
  • D? dàng thi công l?p ??t ? nhi?u m?t b?ng ti?m r?a xe khác nhau
  • Tr?ng l??ng nh?, d? dàng v?n chuy?n
  • B?o v? l?p ch?ng th?m
  • Chi phí hi?u qu?

?ng d?ng c?a v? thoát n??c

  • Thoát n??c cho ti?m r?a xe, trung tâm ch?m sóc xe
  • T?ng tính th?m m? cho c?a hàng
  • Có th? x?p thành tên th??ng hi?u làm brand cho ti?m
  • M? trung tâm r?a xe, m? trung tâm ch?m sóc xe, tri?n lãm, khách s?n, ??a ?i?m, nhà ?? xe, xung quanh h? b?i, trung tâm t?m, nhà v? sinh công c?ng, ban công.

Khi c?n tháo l?p và thay th?, th?m nh?a tr?i sàn b?ng nh?a PVC d?ng t?m s? d? dàng tháo l?p h?n vì không liên k?t v?i nhau b?ng các ngàm nh? th?m nh?a tr?i sàn b?ng nh?a PP c?ng. Tuy nhiên, c?ng chính vì v?y mà sàn nh?a PP có kh? n?ng t? c? ??nh và ít b? xê d?ch h?n khi xe di chuy?n.

M?t vài thông tin thêm v? mi?ng lót sàn ô tô

Trên th? tr??ng có 2 lo?i T?m lót sàn r?a xe ô tô, ?ó là lo?i 30 mm và 15 mm, tuy nhiên t?m lót sàn r?a xe ô tô giá r? trôi n?i trên th? tr??ng có ?? dày th?p khi?n tr?ng t?i ch? 3 t?n không phù h?p cho t?t c? các lo?i ô tô thông d?ng hi?n nay, giá ch? 330.000 VN?/m2

Xem thêm kinh nghi?m m? trung tâm ch?m sóc xe h?i cho ng??i m?i làm

Ngoài ra, sàn nh?a ch?u nhi?t giá r? khi?n các m?i n?i d? b? bung ra kh?i m?i n?i gây không ít khó kh?n cho ng??i s? d?ng.

Th?m nh?a tr?i sàn r?a xe ???c thi?t k? ?? ph?c v? cho các trung tâm r?a và ch?m sóc xe nh?m t?ng kh? n?ng ho?t ??ng, t?ng tính th?m m? và gi?m các tai n?n lao ??ng ngoài ý mu?n. Tùy theo m?c ?ích s? d?ng ? n?i th??ng xuyên ti?p xúc v?i n??c hay không ti?p xúc v?i n??c c?ng nh? các yêu c?u s? d?ng khác nhau mà c?n ch?n l?a lo?i th?m nh?a tr?i sàn b?ng nh?a PVC hay nh?a PP.

Khách hàng c?n mua t?m nh?a thoát n??c liên h? TAHICO qua s?: 0987 694 999!

Add a comment