Báo giá bộ dụng cụ rửa xe ô tô

B? d?ng c? r?a xe ô tô có nh?ng lo?i ??n gi?n, có lo?i cao c?p, tùy theo ??i t??ng s? d?ng.

??i v?i d?ch v? r?a xe chuyên nghi?p, thì c?n ph?i ??u t? thêm nh?ng thi?t b? chuyên d?ng h?n. Có nh? v?y m?i ??m b?o r?a s?ch xe, n?ng su?t cao, và ti?t ki?m ???c ??u vào nh? ?i?n, n??c, hóa ch?t r?a xe, nhân công…

Dung cu rua xe o to chinh hang 1

D??i ?ây là nh?ng ?? ngh? r?a xe chuyên nghi?p mà tôi th?y hi?n ?ang ???c s? d?ng ph? bi?n t?i các hi?u r?a xe d?ch v?.

C?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô

?ây là b? ph?n nh?m ??a thân xe lên cao h?n so v?i m?t ??t ?? th? có th? d? dàng x?t r?a g?m xe, hay th?c hi?n m?t s? công vi?c khác phía d??i g?m, ch?ng h?n nh? thay d?u máy.

Khi xe b?n cho xe lên cau nang 1 tr? này thì gi?ng nh? ?i lên c?u. Th??ng có ???ng d?n lên thành ? 2 bên, còn ph?n gi?a ?? tr?ng. Kích th??c c?u r?a tùy theo kích th??c lo?i xe. V?i lo?i c?u ?? r?a xe con, thành 2 bên có ?? r?ng kho?ng 50-60cm, cao kho?ng 60-80cm, có th? ???c c?u t?o b?ng k?t c?u thép (có th? di chuy?n ???c), ho?c xây c? ??nh b?ng bê tông.

Trong khi ?ó, m?t s? ti?m d?ch v? chuyên nghi?p h?n l?i ??u t? lo?i c?u nâng 1 tr?. Xe ch?y lên khung c?u b?ng thép, ???c nâng lên hay h? xu?ng nh? 1 tr? th?y l?c th?ng ??ng n?m phía d??i. Lo?i c?u nâng 1 tr? này cho phép thay ??i ?? cao theo nhu c?u, và chi?u cao t?i ?a th??ng l?n h?n khá nhi?u so v?i c?u r?a xe thông th??ng b?ng thép, ho?c bê tông ??t tr?c ti?p trên m?t ??t.

Máy r?a xe cao áp

Máy r?a xe là lo?i máy b?m x?t r?a xe cao áp. ?ây là m?t trong nh?ng d?ng c? r?a xe ô tô g?n nh? b?t bu?c ??i v?i nh?ng hi?u d?ch v? r?a xe chuyên nghi?p.

Th?c t?, các ti?m d?ch v? thì c?n lo?i máy r?a xe công su?t l?n c? v? áp l?c phun (có th? t?i 100-200 bar), l?u l??ng n??c (10-15 lít/phút). Có nh? v?y m?i ??m b?o ?? s?c ?ánh bay nh?ng v?t b?n bám trên thân, l?p, g?m, và nh?ng ngóc ngách trên v? xe h?i… ??ng th?i máy công su?t l?n m?i ch?u ???c c??ng ?? s? d?ng cao và liên t?c trong nhi?u gi? ??ng h?. B?n ?? ý trong nh?ng d?p sát k? ngh? l? T?t, hay sau khi tr?i m?a, các hi?u r?a xe ho?t ??ng h?t công su?t, g?n nh? liên t?c t? sáng t?i t?i. Và nh? v?y ph?i có ?? “dã chi?n” m?i ?áp ?ng ???c.

Máy hút b?i r?a xe ô tô (hút khô và hút ??t)

Máy hút b?i ?a ch?c n?ng này có th? hút b?i b?n trên c? bê m?t khô và b? m?t ??t. Ngoài ra, nhi?u máy còn có ch?c n?ng ??o chi?u, t? hút sang ??y khí ?? th?i s?ch b?i b?n.

N?u b?n quan tâm thì có th? ch?n mua may hut bui oto m?t s? th??ng hi?u ph? bi?n nh? kokoro, Hiclean, Fiorentini, Delfin, Karcher, Lavor.

Lo?i máy này phù h?p dùng ?? v? sinh gh?, sàn, n?i th?t, c?p xe - là nh?ng d?ch v? th??ng kèm theo khi r?a xe ô tô t?i c?a hi?u. T?t nhiên khi ?i kèm theo d?ch v? r?a xe, thì vi?c v? sinh bên trong ch? là ? m?c ?? s? b?. Còn n?u b?n mu?n làm v? sinh n?i th?t ô tô k? càng, thì ?ó l?i là m?t d?ch v? riêng bi?t, và ph?i tr? phí kho?ng vài tr?m nghìn 1 l?n.

Bình b?t tuy?t (ho?c máy r?a xe b?t tuy?t)

Là bình kim lo?i dùng khí nén ?? pha tr?n dung d?ch b?t tuy?t v?i n??c theo t? l? nh?t ??nh, t?o ra b?t tr?ng m?n nh? tuy?t ?? phun lên b? m?t xe c?n r?a b?ng vòi phun áp l?c cao.

Vi?c s? d?ng máy phun b?t tuy?t r?a xe có m?t s? l?i ích d? th?y nh? sau:

Ti?n l?i, vì ch? c?n cho n??c r?a xe vào pha v?i n??c theo ?úng t? l?, sau ?ó dùng áp l?c khi nén là có th? tr?n ??u c? bình, có th? ?? dùng cho c? ngày. Thay vì bôi bôi qu?t qu?t thì dùng bình x?t b?t lên thân xe, qu? ti?n d?ng th?t.

Th? hi?n tính chuyên nghi?p, nhìn nh? trong qu?ng cáo siêu xe và ng??i ??p r?a xe b?ng b?t tuy?t tr?ng phau, tôi th?y c?ng khá ?n t??ng.

Nh?ng ti?m r?a xe không dùng bình t?o b?t tuy?t, thì v?n s? d?ng cách truy?n th?ng: pha loãng dung d?ch r?a xe vào trong ch?u ??ng n??c s?ch, r?i quét ??u lên v? xe tr??c khi lau r?a b?ng kh?n. Nh? v?y c?ng là bình th??ng, và v?n r?a s?ch xe n?u làm c?n th?n và ?úng thao tác.

Máy nén khí (x?t khô, b?m l?p)

Máy nén khí là thi?t b? hút không khí bên ngoài, tích tr? trong bình áp l?c v?i áp su?t trong bình r?t l?n. T? ?ó, không khí s? ???c phân ph?i v?i áp l?c cao ??n súng phun h?i ?? th?i bay b?i, n??c, ho?c s? d?ng vào các m?c ?ích khác.

Công d?ng c?a máy h?i r?a xe là dùng ?? x?t khô, (th??ng dùng v?i hi?u r?a xe máy khi k?t h?p v?i súng x?t khô), b?m l?p xe (d?ch v? gia t?ng), tháo l?p… Không bi?t b?n có ?? ý không, tôi thì r?t thích nh?ng hi?u d?ch v? nào sau khi v? sinh xe xong thì ki?m tra và khuy?n m?i b?m l?p cho ?? h?i (b?ng súng x?t n?i v?i máy nén khí). Chi phí ti?t ki?m ???c không nhi?u, nh?ng là d?ch v? gia t?ng r?t t?t cho khách hàng.

D?ng c? r?a xe ô tô khác

Trên ?ây là nh?ng ?? ngh? r?a xe c? b?n trong b?t k? hi?u r?a xe d?ch v? thông th??ng nào.

V?i nh?ng hi?u r?a xe cao c?p, thì h? còn ??u t? thêm nh?ng ti?t b? có tính n?ng ?u vi?t h?n, ch?ng h?n nh?: máy r?a xe h?i n??c nóng; máy r?a xe t? ??ng; máy gi?t s?y th?m… Nh?ng cao c?p thì cao ti?n, c?ng ch? nh?ng bác nào ?i xe sang m?i ?a chu?ng lo?i d?ch v? này.

Ngoài các thi?t b? nêu trên, các hi?u r?a và ch?m sóc xe thông th??ng còn s? d?ng khá nhi?u nh?ng v?t li?u tiêu hao không th? thi?u nh?: n??c r?a xe (lo?i thông th??ng ho?c lo?i b?t tuy?t), kh?n lau, bàn ch?i, dung d?ch làm s?ch vành mâm xe, kem d??ng bóng v? xe …

Danh sách nh?ng d?ng c? r?a xe ô tô mà tôi nêu ? trên nghe có v? nhi?u. Mà c?ng khá nhi?u th?t, vì ?ó là dành cho nh?ng hi?u d?ch v? r?a xe chuyên nghi?p, ki?m c?m b?ng ngh? v? sinh và ch?m sóc xe h?i. Và n?u b?n có ý ??nh mo tiem rua xe oto thì m?i c?n ??u t? nhé.

Còn n?u b?n ch? tham kh?o ?? t? ch?m sóc xe ? nhà thì c?ng ??n gi?n thôi, không c?n mua s?m quá nhi?u. Có th? b?n mu?n tìm hi?u nh?ng d?ng c? r?a xe ô tô xe máy và cách thao tác ?úng khi t? r?a xe. Dù th? nào, thì chi?c xe c?a b?n c?ng c?n ???c ch?m sóc t?t th??ng xuyên, cho dù b?n t? làm hay ??a xe ra hi?u d?ch v?. Và ?ó c?ng là l?i k?t cho bài vi?t này.

N?u b?n tìm th?y thông tin b? ích thì nh? Like và Share ?? ng??i khác cùng ??c nhé. Cám ?n b?n!

Add a comment