Cung cấp trọn bộ dụng cụ rửa xe không chạm

Công ngh? r?a xe không ch?m là lo?i hình d?ch v? r?a xe m?i nh?t ? th?i ?i?m hi?n t?i. Y?u t? m?u ch?t c?a hình th?c này chính là s? thay ??i t? n??c r?a xe b?t tuy?t truy?n th?ng sang dung d?ch r?a xe không ch?m.

V?y d?ng c? r?a xe không ch?m g?m nh?ng gì? Mua d?ng c? r?a xe không ch?m ? ?âu t?t? B? thi?t b? r?a xe không ch?m có ph?c t?p không?

Tr?n b? d?ng c? r?a xe không ch?m g?m nh?ng gì?

Sung ve sinh khoang may 4 1

Dung d?ch r?a xe không c?n lau

?ây là lo?i hóa ch?t ??c bi?t ???c nghiên c?u, s?n xu?t cho công ngh? r?a xe không ch?m. Theo ?ó, ng??i dùng ch? c?n phun tr?c ti?p dung d?ch r?a xe không c?n lau (?ã ???c pha theo t? l? quy ??nh) lên xe ?? làm m?m b?i b?n, d?u m? bám trên v? mà không c?n x?t tráng nh? thông th??ng. Sau ?ó, ph?n vi?c còn l?i do máy r?a xe cao áp gi?i quy?t.

Máy r?a xe áp l?c cao

Công ngh? r?a không ch?m t?c th? r?a xe mà không c?n chà r?a, do v?y áp l?c phun quy ??nh ??i v?i máy r?a xe ph?i ??t t?i thi?u t? 50kg/cm2 tr? lên m?i có th? th?i s?ch ???c bùn ??t hay b?i b?n bám trên v? xe. Yêu c?u này hoàn toàn không th? ?áp ?ng ???c n?u b?n dùng máy r?a xe dây ?ai, do ?ó, mua máy phun r?a xe áp l?c cao là l?a ch?n kh? d? nh?t.

Bình b?t tuy?t Kokoro kèm súng phun b?t tuy?t Jully

H?n ai làm ngh? r?a xe ??u c?ng s? bi?t ??n bình b?t tuy?t Kokoro v?i ch?t li?u inox 304 c?c k? ch?c ch?n. Tuy nhiên ??u phun c?a chúng d?p, l??ng b?t phun t?p trung và nhi?u, trong khi yêu c?u c?a r?a xe không ch?m là ph?i phun toàn xe ch? không ph?i x?t vài ch? r?i chà r?a nh? truy?n th?ng.

Do ?ó, súng phun b?t tuy?t Jully ???c thi?t k? dành riêng cho bình b?t Pallas ?? r?a không ch?m. V?i lo?i súng phun b?t tuy?t c?m tay này, th? có th? ph? b?t toàn xe m?t cách nhanh chóng, ??u và c?c k? ti?t ki?m.

Bình phun b?t tuy?t c?m tay

Bình x?t b?t tuy?t c?m tay có dung tích 1 lít, theo ?ó, b?n ch? c?n pha dung d?ch vào bình sau ?ó g?n tr?c ti?p vào máy r?a cao áp là ?ã có th? s? d?ng. ?u ?i?m c?a lo?i thi?t b? này là nh? g?n, d? s? d?ng và giá thành ???ng nhiên r? g?p nhi?u l?n bình Pallas và súng Jully.

Tuy nhiên, do dung tích bình x?t b?t tuy?t r?a xe c?m tay ch? 1 lít, do ?ó, n?u ti?m ?ông khách, b?n ph?i pha dung d?ch th??ng xuyên. ?i?m này c?ng thêm vi?c tháo – l?p trên máy r?a xe cao áp s? r?t m?t th?i gian, hi?u su?t làm vi?c khó có th? t?i ?u. ?ó là ch?a k? ch?t li?u bình nh?a khá d? v? n?u b?n làm r?i trong quá trình s? d?ng.

Trên ?ây là b? d?ng c? c? b?n ?? dùng n??c r?a xe không ch?m, áp d?ng công ngh? r?a xe m?i này b?n t?ng hi?u su?t làm vi?c cùng l?i nhu?n lên khá nhi?u so v?i hình th?c r?a xe truy?n th?ng. Ngoài ra, v?n ?? tìm ??n v? cung c?p tr?n b? d?ng c? r?a xe không ch?m c?ng là ?i?u ?áng ph?i l?u tâm.

Vì sao công ngh? r?a xe không ch?m l?i lên ngôi?

Nuoc rua xe cong nghe cao

Tr??c tiên, ph?i nói ??n mô hình r?a xe này khá thi?t th?c, chúng v?a ?áp ?ng ???c th? hi?u khách hàng, ??m b?o an toàn cho l?p s?n xe, v?a giúp th? làm vi?c nhanh h?n, ??c bi?t nh?ng d?p cao ?i?m nh? cu?i tu?n, l? t?t…

Ngoài ra, ? khía c?nh chi phí ??u t?, c?a hàng r?a xe không ch?m có chi phí ??u t? không cao, do ?ó chúng phù h?p v?i túi ti?n c?a ??i ?a s? khách hàng. Bên c?nh ?ó, n?u ?ang kinh doanh r?a xe truy?n th?ng, b?n c?ng có th? chuy?n sang r?a xe không ch?m v?i chi phí mua thi?t b? r?a xe không ch?m ch? vài tri?u ??ng.

C?ng chính vì nh?ng lý do này, khi chia s? kinh nghi?m m? ti?m r?a xe, chúng tôi th??ng khuy?n cáo khách hàng nên áp d?ng công ngh? m?i này ho?c có th? k?t h?p song song m?t cách linh ho?t gi?a không ch?m l?n truy?n th?ng tùy t?ng th?i ?i?m sao cho hi?u qu? nh?t.

B?n c?ng ??ng quên c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô ?? r?a không ch?m ? v? trí g?m xe sao cho th?t s? hi?u qu? nhé!

Liên h? ngay TAHICO qua Hotline: 0987 694 999 ?? ???c h? tr? t?n tình. Chúc quý khách hàng kinh doanh thành công!

Add a comment