Báo giá dụng cụ rửa xe không chạm chuẩn

B? d?ng c? r?a xe không ch?m nhanh chóng tr? thành m?i quan tâm hàng ??u c?a không ít nhà ??u t? ngay khi công ngh? r?a xe không ch?m du nh?p vào Vi?t Nam. B?i vi?c chuy?n ??i t? mô hình r?a xe truy?n th?ng sang r?a xe b?t tuy?t không ch?m giúp ti?t ki?m r?t nhi?u th?i gian làm vi?c c?ng nh? t?ng doanh thu c?c k? hi?u qu?.

May rua xe khong len nuoc 3 1

Tr?n b? thi?t b? r?a xe không ch?m c?n có:

N?u mu?n r?a xe không ch?m, khách hàng c?n ph?i s?m b? thi?t b? ch?m sóc, r?a xe chuyên bi?t bao g?m nh?ng th? sau ?ây:

Máy r?a xe áp l?c cao

 Công ngh? r?a không ch?m t?c th? r?a xe mà không c?n chà r?a, do v?y áp l?c phun quy ??nh ??i v?i máy r?a xe ph?i ??t t?i thi?u t? 50kg/cm2 tr? lên m?i có th? th?i s?ch ???c bùn ??t hay b?i b?n bám trên v? xe. Yêu c?u này hoàn toàn không th? ?áp ?ng ???c n?u b?n dùng máy r?a xe dây ?ai, do ?ó, máy r?a xe áp l?c cao là l?a ch?n kh? d? nh?t.

Bình b?t tuy?t Kokoro kèm súng phun tuy?t Jully

?? t?o b?t tuy?t r?a xe m?i ng??i c?n bình phun b?t tuy?t. Hi?n nay, bình r?a xe t?o b?t tuy?t Kokoro ???c làm t? inox 304, thi?t k? ch?c ch?n, ti?n l?i ???c s? d?ng r?ng rãi m?i ng??i tham kh?o.

Bình b?t tuy?t có ??u phun d?p, l??ng b?t t?p trung nhi?u, ?? ti?t ki?m dung d?ch, phun ??u cho xe c?n s?m thêm súng jully.

Dung d?ch r?a xe không ch?m

?ây là lo?i hóa ch?t ??c bi?t ???c nghiên c?u, s?n xu?t cho công ngh? r?a xe không ch?m. Theo ?ó, ng??i dùng ch? c?n phun tr?c ti?p dung d?ch (?ã ???c pha theo t? l? quy ??nh) lên xe ?? làm m?m b?i b?n, d?u m? bám trên v? mà không c?n x?t tráng nh? thông th??ng. Sau ?ó, ph?n vi?c còn l?i do máy r?a xe cao áp gi?i quy?t.

Hi?n t?i, dung d?ch r?a xe không ch?m th??ng hi?u Ventek ?ang ???c tin dùng b?i tính t?y r?a c?c m?nh mà l?i an toàn cho xe c?ng nh? ng??i dùng. H?n n?a, vi?c cung c?p c? d?ng b?t và dung d?ch c?ng giúp khách hàng có nhi?u l?a ch?n h?n.

Bình Phun B?t Tuy?t C?m Tay

 Bình phun b?t tuy?t c?m tay có dung tích 1 lít, theo ?ó, b?n ch? c?n pha dung d?ch vào bình sau ?ó g?n tr?c ti?p vào máy r?a cao áp là ?ã có th? s? d?ng. ?u ?i?m c?a lo?i thi?t b? này là nh? g?n, d? s? d?ng và giá thành ???ng nhiên r? g?p nhi?u l?n bình Pallas và súng Jully.

 Tuy nhiên, do dung tích bình x?t b?t tuy?t r?a xe c?m tay ch? 1 lít, do ?ó, n?u ti?m ?ông khách, b?n ph?i pha dung d?ch th??ng xuyên. ?i?m này c?ng thêm vi?c tháo – l?p trên máy r?a xe cao áp s? r?t m?t th?i gian, hi?u su?t làm vi?c khó có th? t?i ?u. ?ó là ch?a k? ch?t li?u bình nh?a khá d? v? n?u b?n làm r?i trong quá trình s? d?ng.

Xem thêm: Máy ra vào l?p

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? d?ng c? r?a xe không ch?m?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? d?ng c? r?a xe không ch?m có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? d?ng c? r?a xe không ch?m chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment