Bộ Dụng Cụ Chăm Sóc Xe Ô Tô Chuyên Dụng

B? D?ng c? ch?m sóc ô tô là y?u t? không th? thi?u n?u b?n mu?n m? ti?m ch?m sóc ô tô xe máy. V?y ? ?âu bán d?ng c? ch?m sóc xe ô tô giá r?? Nên mua tr?n b? hay riêng r? t?ng món khác nhau?… Chi ti?t câu tr? l?i s? có ? bên d??i.

Dung cu cham soc xe hcm

Các lo?i hóa ch?t ch?m sóc xe ô tô

Vi?c ch?m sóc xe h?i quan tr?ng nh?t chính là ??u t? các lo?i hóa ch?t nh?:

– S?n ph?m t?y r?a: g?m các ch?t, dung d?ch r?a xe, dung d?ch t?y r?a v?t b?n, m?ng bám, g? sét, ??t sét, nh?a ???ng,… ho?c h?t ch?t có kh? n?ng kh? b?i cho xe h?i.

– S?n ph?m ?ánh bóng: g?m các lo?i hóa ch?t ?ánh bóng kính, ?ánh bóng s?n xe, ?ánh bóng n?i th?t da.

– S?n ph?m b?o d??ng: g?m các lo?i hóa ch?t d??ng n?i th?t da, n?i th?t nh?a, cao su; d??ng s?n ch?ng n?ng, sáp d??ng l?p xe, dung d?ch ch?ng n?ng s?n xe, dung d?ch x?t sàn xe; d?u máy, n??c làm mát,…

Trên th? tr??ng hi?n nay, các lo?i hóa ch?t ch?m sóc xe h?i ???c s?n xu?t, phân ph?i b?i r?t nhi?u th??ng hi?u khác nhau. Ng??i dùng c?n chú ý ch?n s?n ph?m ??n t? nhãn hàng uy tín, mua ?úng hàng chính hãng ?? s? d?ng hi?u qu?, không làm ?nh h??ng t?i hình th?c c?a xe c?ng nh? tr?i nghi?m c?a chính mình.

Các d?ng c? ch?m sóc xe ô tô

Chúng ta không th? s? d?ng các s?n ph?m ch?m sóc xe h?i n?u không trang b? nh?ng d?ng c? chuyên d?ng. Có nh?ng d?ng c? ???c nghiên c?u và thi?t k? riêng dành cho xe h?i, mang l?i hi?u qu? t?t nh?t cho vi?c ch?m sóc xe.

M?t s? d?ng c? ch?m sóc xe h?i c? b?n mà chúng ta c?n trang b? g?m: kh?n lau xe chuyên d?ng, g?ng tay lau kính xe, d?ng c? ?ánh bóng n?i th?t da, d?ng c? ?ánh bóng ngo?i th?t xe, bàn ch?i c? l?p xe, ch?i và bàn ch?i r?a xe chuyên d?ng, d?ng c? v? sinh sên xe, b? d?ng c? tháo n?i th?t chuyên d?ng, súng d?n n?i th?t ô tô,…

Xem thêm: Mua d?ng c? ch?m sóc xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n mua d?ng c? ch?m sóc xe ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? d?ng c? ch?m sóc xe ô tô chuyên d?ng có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? d?ng c? ch?m sóc ô tô chuyên d?ng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment