Nên Dùng Cầu Nâng Rửa Ô Tô Ấn Độ Hay Việt Nam

Nên dùng c?u nâng 1 tr? r?a xe  c?a ?n ?? hay Vi?t Nam cho ti?m r?a xe ô tô thì t?t? là câu h?i mà TAHICO nh?n ???c nhi?u nh?t trong quá trình t? v?n c?u nâng r?a xe cho khách. ?? gi?i ?áp v?n ?? này, trong n?i dung d??i ?ây chúng tôi xin chia s? m?t s? thông tin h?u ích, m?i ng??i cùng tham kh?o nhé!

Cau nang rua xe o to 1

C?u nâng 1 tr? ?n ??

Th?c t? là chúng ta có th?y r?ng s?n ph?m c?u nâng ???c s?n xu?t t?i ?n ?? là c?c k? t?t và ??m b?o ch?t l??ng cho ng??i tiêu dùng. Tuy nhiên giá bán c?a nó thì r?t cao, r?i vào t?m 65 - 72 tri?u / c?u. ??n gi?n là vì chúng ta c?n ph?i nh?p kh?u v? nên ph?i có thu? và chi phí v?n chuy?n phát sinh.

- Cho nên khi ch?n s?n ph?m này thì tâm lý c?a ng??i s? ??n ?o và suy ngh? r?t nhi?u. Nh?ng c?ng có khách hàng dùng s?n ph?m này vì th??ng hi?u lâu n?m c?a nó khi?n ng??i dùng mình tin t??ng h?n. R?t thích h?p cho nh?ng nhà ??u t? l?n mu?n áp d?ng công ngh? n??c ngoài.

C?u nâng 1 tr? Vi?t Nam

 Tâm lý c?a ng??i Vi?t mình v?n còn quan ni?m hàng nh?p kh?u t?t h?n hàng n?i ??a cho nên có nhi?u lo?i s?n ph?m c?a n??c mình không ???c tin dùng mà s? d?ng. Tuy nhiên chúng tôi xin cam k?t r?ng ??i v?i lo?i c?u nâng 1 tr? này, hàng Vi?t Nam c?a mình r?t t?t không thua kém hàng nh?p kh?u t? ?n ??. Th?c t? ??i ng? nhân viên k? s? Vi?t Nam mình r?t gi?i và tài n?ng ?ã cho ra ??i nhi?u s?n ph?m và có v? th? trên th? gi?i mà tiêu bi?u là c?u nâng r?a xe 1 tr? Vi?t Nam.

 ?ã có nhi?u ??n v? n??c ngoài ?ã vào t?n n?i s?n xu?t ?? xem công ngh? và quá trình s?n xu?t ben, ??c bi?t là các n??c ??n t? khu v?c Trung ?ông, Châu Phi…H? ?ã h?p tác và ??a s?n ph?m c?a chúng ta qua n??c h? tiêu th?. Nói nh? th? ?? m?i ng??i có th? th?y r?ng, s?n ph?m c?a chúng ta v?n ???c các n??c khác tin dùng.

 V? giá thành thì s?n ph?m c?a Vi?t Nam c?a chúng ta r? h?n ch? t?m 50 - 55 tri?u / c?u vì do chúng ta không t?n phí v?n chuy?n và thu? nh?p kh?u…Cho nên ?ây ???c xem là m?t l?i th? cho ng??i tiêu dùng trong n??c c?a chúng ta.

 V? ch?t l??ng thì chúng tôi cam k?t không thua b?t c? s?n ph?m nào c?a n??c ngoài, ??c bi?t là ?n ??.

Nh?ng tiêu chí ?? ?ánh giá c?u nâng 1 tr?

D?a trên kinh nghi?m lâu n?m c?a các nhà s?n xu?t thì có 4 tiêu chí quan tr?ng ?? ?ánh giá và c?ng là kinh nghi?m giúp b?n l?a ch?n ???c c?u nâng 1 tr? t?t nh?t.

– ?? dày ty ben

Kích th??c ph? bi?n là: ???ng kính trong ty ben là 275mm, ???ng kính ngoài ty ben là 325mm

– S?c nâng t?i ?a

T?i thi?u là 4 t?n vì ?ó là m?c tr?ng l??ng phù h?p v?i h?u h?t lo?i xe: xe con, xe du l?ch, xe bán t?i,…

– Ch?t l??ng m?t bàn nâng

M?t bàn nâng ph?i ???c thi?t k? m?t cách ch?c ch?n ??m b?o an toàn, cho ?? b?n cao. ?ô dày cao, tôn gân, thép t?m ch?t l??ng ra sao.

– Ch?t l??ng d?u th?y l?c

C?u nâng 1 tr? nâng lên h? xu?ng ???c nh? vào th?y l?c, ch? không s? d?ng ?i?n. V?y nên d?u th?y l?c t?t s? giúp c?u nâng v?n hành 1 cách tr?n tru và an toàn. Các nhà s?n xu?t khuyên dùng d?u th?y l?c 10, t? 3-5 n?m m?i ph?i thay 1 l?n.

T? nh?ng phân tích trên chúng tôi khuyên b?n nên s? d?ng s?n ph?m c?u nâng 1 tr? do các nhà s?n xu?t c?a Vi?t Nam b?i vì ch?t l??ng t?t, ?? b?n cao, thi?t k? ch?c ch?n không thua kém gì hàng nh?p kh?u mà giá thành h?p lý, nhi?u n?i còn có th?i h?n b?o hành lên t?i 5 n?m.

Xem thêm: C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n l?p ??t c?u nâng m?t tr??

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, l?p ??t , báo giá chi ti?t v? c?u nâng 1 tr? có th?  tr? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Chúc quý khách có th? ch?n l?a ???c lo?i c?u nâng m?t tr? phù h?p nh?t.

Add a comment