Đồng Hồ Áp Lực Máy Rửa Cao Áp Chuyên Dụng

??ng h? ?o áp l?c máy r?a xe cao áp dùng ?? ?o áp l?c n??c ho?t ??ng, t? ?ó ?? ?i?u ch?nh sao cho phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng.

?ây là m?t trong nh?ng ph? ki?n máy r?a xe cao áp quan tr?ng giúp máy ho?t ??ng t?t h?n và t?ng ?? b?n cho máy.

Dong ho do ap luc may rua xe cao ap

??ng h? máy r?a xe cao áp

- Trên th? tr??ng hi?n nay, các dòng máy r?a xe cao áp là m?t thi?t b? tiên ti?n v??t tr?i ???c s? d?ng ?? làm s?ch m?i v?t b?n m?t cách nhanh chóng  trong các ti?m s?a xe hay trong s?n xu?t công nghi?p.

- Trong ?ó không th? không nh?c ??n s? h? tr? c?a ??ng h? máy r?a xe cao áp, giúp cho ng??i dùng xác ??nh ???c thông s? chi ti?t c?a vòi x?t t? ?ó ?i?u ch?nh áp l?c n??c cho phù h?p. ?ây là m?t trong nh?ng linh ki?n cho máy r?a xe quan tr?ng giúp máy ho?t ??ng t?t h?n và t?ng ?? b?n cho máy.

??c ?i?m n?i b?t c?a ??ng h? ?o áp l?c máy r?a xe áp l?c

- ?ây là thi?t b? chuyên dùng ?? ?o áp l?c n??c trong quá trình phun x?t c?a máy r?a xe, t? ?ó giúp ng??i dùng ?i?u ch?nh áp l?c phun x?t v?i t?ng v? trí làm s?ch.

- V?i máy r?a xe cao áp ??ng h? d?u có th?y l?c ? trong ?? tránh hi?n t??ng nóng gây n?t v? giúp cho d?i quay có ?? chính xác nh?t có th?.

- Thi?t b? ???c nh?p kh?u nguyên chi?c theo máy nên hoàn toàn v?a kh?p v?i t?ng model.

- ??ng h? ?o áp l?c th??ng có ? các model có áp l?c làm vi?c t? 130 bar- 220bar.

- Các linh ki?n này ??u ???c s?n xu?t theo tiêu chu?n qu?c t? nên có ?? b?n cao.

- Giá ??ng h? máy r?a xe cao áp ? m?c trung bình

- S? d?ng ??n gi?n, trên m?t ??ng h? máy phun x?t áp l?c cao ???c chia ra 2 ??n v? là PSI và bar (kg/cm2) v?i ch? s? t?i ?a là 3600 PSI và 220 bar.

Xem thêm: piston s? máy r?a xe cao áp

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? ??ng h? ?o áp l?c máy r?a xe cao áp ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? ??ng h? ?o áp l?c máy r?a xe cao áp  có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ??ng h? ?o áp l?c máy r?a xe cao áp chu?n nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment