Mua Đồng Hồ Bơm Lốp Đo Áp Suất xe giá rẻ

H? tr? cho vi?c b?m l?p xe chính xác là ??ng h? b?m l?p ?o áp su?t ô tô, ?ây là thi?t b? không th? thi?u t?i các ti?m r?a xe s?a xe. Chúng ta c?ng tìm hi?u chi ti?t v? s?n ph?m này và các lo?i ??ng h? b?m l?p ???c ?a chu?ng hi?n nay trên th? tr??ng

Dong ho bom lop xe 6

?u ?i?m c?a ??ng h? ?o áp su?t l?p

- Thi?t k? nh? g?n, ti?n s? d?ng, d? dàng mang ?i m?i n?i

- Có th? b? túi và ?? s?n trên xe ?? s? d?ng khi c?n thi?t

- D? dàng s? d?ng

- Trên thân có l?p nhám giúp c?m n?m d? dàng h?n. Trên thân có rãnh giúp k?p ch?c khi c?n.

- Ph??ng pháp ?o l??ng chính xác

Phân lo?i ??ng h? ?o áp su?t l?p

Nhu c?u mua các lo?i thi?t b? ô tô chuyên d?ng c?a khách hàng hi?n nay r?t l?n, các lo?i ??ng h? ?o áp su?t là m?t hàng r?t ???c ?a chu?ng. cùng chúng tôi tìm hi?u chi ti?t các lo?i máy kh? mùi ô tô d??i ?ây.

Vi?c ??u t?, ??ng h? ?o áp su?t l?p trong m?i gara hay tr?m ch?m sóc ô tô là ?i?u r?t c?n thi?t, b?i tính ?ng d?ng cao trong các công vi?c ki?m tra, b?o d??ng ô tô. Hi?n trên th? tr??ng có khá ?a d?ng các th??ng hi?u ??ng h? ?o áp su?t và th??ng ???c chia làm 3 lo?i ph? bi?n nh? sau giúp ng??i tiêu dùng d? dàng l?a ch?n h?n:

- ??ng h? b?m và ?o áp su?t l?p c?m tay d?ng kim.

- ??ng h? b?m và ?o áp su?t l?p c?m tay lo?i ?i?n.

- ??ng h? b?m và ?o áp su?t l?p c?m tay Rulo.

Nh?ng l?u ý khi b?m và ?o áp su?t l?p

Khi s? d?ng ??ng h? ?o áp su?t ?? b?m và ?o áp su?t l?p quý khách nên chú ý các v?n ?? sau:

- Ch? ?o áp su?t l?p xe khi l?p xe ? nhi?t ?? bình th??ng, t?c là không nên ?o ngay khi xe m?i d?ng sau khi di chuy?n vì lúc này l?p xe v?n còn nóng nên khi ti?n hành ?o chúng ta s? không thu ???c k?t qu? chính xác.

- Tìm thông s? l?p ki?n ngh? c?a nhà s?n xu?t.

- B?m l?p xe ?úng v?i m?c PSI khuy?n ngh? c?a nhà s?n xu?t.

M?t s? kinh nghi?m l?a ch?n ??ng h? ?o áp su?t

- V?t li?u c?a ??ng h? là y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh ??n ??ng h? ?o áp su?t ??t hay r?.

- Kích c? ??ng h? ?o áp su?t càng l?n thì càng ??t ti?n.

- Nguyên nhân ??ng h? áp su?t nhanh h?ng là do ch?n sai thang ?o.

- ??ng h? ?o áp su?t có ?? chính xác càng cao thì giá thành c?ng càng cao.

Xem thêm: Máy Kh? Mùi

Có ph?i quý khách ?ang mu?n mua ??ng h? b?m l?p ?o áp su?t?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? ??ng h? b?m l?p ?o áp su?t chuyên d?ng có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ??ng h? ?o áp su?t chuyên d?ng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment