Tư Vấn Dịch Vụ Chăm Sóc Xe Tại Nhà

D?ch v? ch?m sóc xe t?i nhà hi?n ?ang là xu h??ng m?i trong ngành ngh? làm s?ch và ch?m sóc ô tô – xe máy. ?ây là h??ng ?i khác bi?t cho các nhà ??u t? mu?n “d?n thân” ? l?nh v?c này.

N?u mu?n tìm hi?u sâu h?n v? d?ch v? ch?m sóc ô tô xe máy t?i nhà, b?n hãy dành chút th?i gian tham kh?o nh?ng thông tin h?u ích bên d??i!

Dich vu cham soc xe hoi xe may tai nha

Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi làm d?ch v? ch?m sóc xe h?i t?i nhà

M?c dù không c?n thuê m?t b?ng và build c?a hàng nh? khi m? trung tâm ch?m sóc xe h?i chuyên nghi?p, tuy nhiên b?n c?n ph?i có ??nh h??ng và hình thành cho mình các d?ch v?, cách v?n hành khi m? lo?i hình d?ch v? này.

  • Ph?m vi cung c?p d?ch v? theo ??a ph??ng
  • Mô hình d?ch v? ph?i chuyên nghi?p
  • L?a ch?n lo?i hình d?ch v? phù h?p

Ch?m sóc xe t?i nhà bao g?m:

1. D?n và b?o d??ng n?i th?t xe

2. V? sinh ?ánh bóng và b?o d??ng s?n xe

3. V? sinh và t?y ? kính

4. Ph? nano kính

5. Ph? nano s?n

6. R?a và ch?m sóc ??ng c? xe

7. D?n r?a khoang máy

D?n và b?o d??ng n?i th?t xe

D?n n?i th?t xe bao g?m: D?n - d??ng - kh? mùi trong xe.

- D?n ??, hút b?i trong xe

- V? sinh s?ch tr?n n?, táp lô, chi ti?t nh?a trong xe

- V? sinh gh? n?, gh? da và các chi ti?t da

- Gi?t th?m, v? sinh sàn xe, c?p sau xe

- V? sinh s?ch táp lô c?a, khe c?a, b?n l?, ch?t c?a

 B?o d??ng các chi ti?t cao su, gio?ng c?a ch?ng lão hóa.

- B?o d??ng nh?a trong xe

- B?o d??ng gh? da

- B?o d??ng và ph? bóng táp lô

- X?t kh? mùi n?i th?t xe

Xem thêm: Ch?i than máy hút b?i

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? d?ch v? ch?m sóc xe h?i xe máy?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? d?ch v? ch?m sóc xe h?i xe máy t?i nhà  có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? d?ch v? ch?m sóc xe oto xe máy t?i nhà hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment