Báo Giá Đất Sét Tẩy Bụi Sơn Chuẩn

T?y b?i s?n là m?t trong nh?ng nhu c?u thi?t y?u ??i v?i l?nh v?c ch?m sóc làm ??p ô tô xe máy. Do ?ó ??t sét t?y b?i s?n hi?n nhiên tr? thành l?a ch?n hàng ??u ?? gi?i quy?t v?n ?? này.

V?y nên dùng ??t sét t?y b?i - s?n hãng nào? Gi?a 3M, Sonax… lo?i nào t?t h?n? Giá t?y b?i s?n bao nhiêu ti?n? Lo?i dung d?ch t?y b?i s?n này áp d?ng trên v? hay kính xe? Câu tr? l?i ? ngay ph?n bên d??i.

Dat set tay bui son

D?ng c? ?? làm s?ch c?n chu?n b?:

- Dung d?ch v? sinh xe – r?a xe ngoài th? tr??ng r?t nhi?u: 3M,Sonax , không nên s? d?ng d?ng d?ch n??c r?a chén.

- Dung d?ch ?ánh bóng, ??ng s? d?ng h?p cà na, th? tr??ng toàn hàng kém ch?t l??ng nh?ng giá c?ng 50-80 ngàn ??ng

- ??t sét nhân t?o, t?y r?a b?i b?n. Công d?ng: Dùng ?? t?y các lo?i b?i nh? b?i s?n, b?i mài, b?i khí th?i.... dính trên b? m?t s?n, kính và crôm m?t cách an tòan và hi?u qu?

H??ng d?n

- B?i s?n, các v?t ?... bám trên s?n làm cho b? m?t s?n l?m ??m, s? tay có c?m giác thô ráp, b? m?t s?n m?t ?i ?? bóng.

- ??t sét giúp lo?i b? các ch?t b?n bám trên b? m?t s?n hi?u qu? nh? b?i s?n, b?i công nghi?p...??t sét không th? lo?i b? các v?t x??c qu?ng, x??c sâu do va ch?m hay các v?t ?n mòn do m?a axit.

B??c 1: R?a và lau khô xe

B??c 2: X?t 1 l??ng nh? n??c lau kính sonax ho?c 3M lên b? m?t s?n, di?n tích không l?n h?n 60*60cm

B??c 3: Nh? nhàng chà ??t sét qua l?i trên b? m?t khu v?c ?ã ???c làm ?m. Khi ??t sét chà qua nó s? l?y ?i các ch?t b?n, b? m?t s?n s? s?ch.

B??c 4: Lau b? m?t khu v?c v?a làm b?ng kh?n siêu s?i, x?t 1 chút dung d?ch sonax ho?c 3M ?? lo?i b? ??t sét còn d?. Khi b?n mi?t tay lên b? m?t mà c?m th?y tr?n và m?n là ???c. N?u v?n còn ráp thì c?n làm l?i. Có th? thay ??i hình d?ng ??t sét ?? v? sinh b? m?t t?t h?n. Nh? là luôn bôi tr?n ??t sét. B??c 5: Ti?p t?c làm cho ??n khi h?t toàn b? chi?c xe. ??t sét c?ng hi?u qu? trên b? m?t kính và crom.

B??c 6: B?o qu?n ??t sét trong ?i?u ki?n ban ??u ho?c h?p nh?a kín. Phun m?t chút sonax clear glass ?? gi? ?m. Không ?? ??t sét ?ông c?ng.

Xem thêm: Dung d?ch t?y lazang vành xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? ??t Sét T?y B?i S?n?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? ??t sét t?y b?i s?n ô tô – xe máy có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ??t sét t?y b?i s?n ô tô – xe máy chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment