Cuộn dây rửa xe áp lực cao phổ biến nhất

Cu?n dây r?a xe áp l?c cao giá r? là ph? ki?n không th? thi?u ??i v?i b? máy r?a xe. Chúng có nhi?m v? d?n n??c t? b?n và phun ra ngoài thông qua vòi x?t.

V?y n?u c?n thay dây x?t r?a xe hay n?i dài dây máy r?a xe áp l?c cao, máy mini gia ?ình thì mua ? ?âu? Giá dây hút n??c máy b?m r?a xe là bao nhiêu?

Day rua xe ap luc cao 2 lop bo kem 1

Dây r?a xe áp l?c là gì

Dây r?a xe áp l?c hay còn g?i là ?ng r?a xe áp l?c cao là m?t trong nh?ng ph? ki?n không th? thi?u c?a máy r?a xe ô tô. Dây r?a xe áp l?c có nhi?m v? là truy?n t?i n??c ??n v?i vòi phun giúp vòi phun ra n??c ? áp l?c cao nh?t, ph?c v? cho nhu c?u s? d?ng chính ? ?ây là r?a xe.

Dây r?a xe áp l?c làm vi?c trong môi tr??ng nén n??c ? áp su?t cao nên ?òi h?i chúng ph?i có c?u t?o t? nh?ng ch?t li?u siêu b?n.

Thông th??ng b? m?t ngoài c?a dây ???c làm b?ng ch?t li?u nh?a cao c?p PVC có ?? b?n, ?? d?o cao và có s? ?àn h?i t?t.

L?p bên trong dây ???c làm t? nhi?u ch?t li?u khác nhau tùy vào t?ng lo?i dây. Tuy nhiên, các ch?t li?u ?ó có m?t ?i?m chung chính là b?n b?, kh? n?ng ch?ng ch?u t?t, ??c bi?t là ch?u ???c áp l?c cao c?a dòng n??c.

??c bi?t, dây r?a xe lõi thép là m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c nhi?u ng??i s? d?ng và ?ánh giá r?t cao nh? ?? b?n c?a lõi thép bên trong dây. V?y dây r?a xe lõi thép có th?c s? b?n nh? nhi?u ng??i nói không? Chúng ra cùng tìm hi?u lo?i dây này trong ph?n d??i ?ây

?u ?i?m c?a Cu?n Dây R?a Xe Áp L?c Cao

Có ?? b?n, ?? d?o cao và ?? ?àn h?i l?n nh? l?p v? nh?a PVCLõi thép bên trong c?a dây có th? ch?u ???c áp l?c n??c l?n trong m?t th?i gian dài nên giúp vi?c ??m b?o vi?c l?u thông n??c ??u, l??ng n??c phun ra m?nh và xa.?a d?ng v? kích th??c c?ng nh? chi?u dài c?a dây thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n ?? r?a xe, ngoài r?a xe ra còn có th? dùng ?? x?t v? sinh xung quanh.???c làm t? các v?t li?u cao c?p nên ??m b?o dây không có tình tr?ng th?ng hay nguy hi?m h?n là ??t trong quá trình s? d?ng.Ph?n ??u kh?p n?i ???c thi?t k? ?a n?ng có th? dùng cho nhi?u lo?i máy r?a xe khác nhau.Dây r?a xe lõi thép có giá thành v?a ph?i không quá cao, phù h?p cho các c?a hàng chuyên r?a xe k? c? gia ?ình, tu?i th? s? d?ng cao.

Xem thêm: N??c R?a Xe Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cu?n dây r?a xe áp l?c cao?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? cu?n dây r?a xe áp l?c cao có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cu?n dây r?a xe áp l?c cao chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment