Báo Giá Cuộn Dây Hơi Tự Rút

Cu?n dây h?i t? rút giá r? là m?t trong nh?ng d?ng c? c?c k? h?u d?ng ??i v?i ti?m r?a và ch?m sóc ô tô xe máy. Ph? ki?n này s? giúp các công vi?c liên quan ??n khí nén ???c th?c hi?n d? dàng h?n, không b? v??ng víu và ??m b?o mang l?i hi?u qu? ?n ??nh nh?t.

Tiem rua xe may anh khoa tien giang 5

Gi?i thi?u ??c ?i?m cu?n dây h?i t? thu cho ti?m r?a xe

- Cu?n dây d?n h?i khí nén t? rút ???c làm b?ng các ch?t li?u: PVC, Pu, Braid... có ch?t l??ng r?t b?n, ch?c, có th? ch?u ???c áp l?c làm vi?c ? m?c ?? cao, r?t phù h?p v?i các lo?i thi?t b? mà b?n s? d?ng.

- ??u n?i c?a dây ???c thi?t k? an toàn, d? v?n và ??m b?o kín h?i tuy?t ??i.

- Cu?n dây d?n h?i khí nén ròng r?c do chúng tôi cung c?p ?a d?ng v? chi?u dài: 6m, 10m, 12m, 15m, 16m...nên phù h?p v?i yêu c?u ?a d?ng c?a b?n.

- ???ng kính trong (mm): 6.5, 8, 10

- Có lò xo cu?n l?i khi b?n không dùng ??n, ?i?u này s? giúp cho nhà x??ng c?a b?n thêm ph?n ng?n n?p, tr?t t?, t?o ?n t??ng chuyên nghi?p cho khách hàng c?a b?n.

- V? ???c thi?t k? b?ng ch?t li?u nh?a ho?c b?ng s?t v?i ch?t li?u ch?c ch?n và ch?u ???c l?c t?t trong quá trình s? d?ng.

- Cu?n dây d?n h?i khí nén t? thu ???c nh?p kh?u chính hãng t? ?ài Loan, Nh?t B?n

Các lo?i cu?n dây h?i t? rút

?ây là m?t thi?t b? khí nén ?i kèm v?i các d?ng c? r?a xe ?? giúp h? tr? công vi?c c?c nhanh, giúp kéo các v?t theo m?c ?ích c?a ng??i s? d?ng.

Cu?n dây h?i t? rút ???c xem là thi?t b? thông d?ng và không th? thi?u t?i các nhà x??ng khí nén, n?i b?o d??ng các hãng xe,…

Cu?n dây h?i t? rút 7.5m

Cu?n dây h?i t? rút cho ti?m r?a xe máy hi?n nay ???c s? d?ng r?t nhi?u trong công vi?c khi nén trong các công ty, nhà máy… ??c bi?t là trong ti?m s?a ch?a xe máy. Kích th??c nh? g?n, c? ??ng, d? dàng kéo ra và thu l?i 1 cách nhanh chóng.

Model: CDH3

Th??ng hi?u: Tahico

Xu?t x?: ?ài Loan

???ng kính trong: 5mm

???ng kính ngoài: 8mm

Chi?u dài: 7.5m

Cu?n dây h?i t? thu 15m

Cu?n dây h?i 15 mét v?i dây d?n khí nén dòng d?c thu h?i t? ??ng v?i bên trong là cu?n dây nh?a cao c?p b?n ??p v?i chi?u dài lên ??n 15m, r?t thu?n ti?n trong quá trình s? d?ng, ???ng kính 6.5 x 10mm v?i kh? n?ng ch?u nhi?t và ch?u l?c cao.

Model: CDH2

Th??ng hi?u: Tahico

Kích th??c ?ng: 6,5×10 mm

Chi?u dài: 15 mét

Kích th??c ???ng kính trong c?a cu?n dây: 8mm

???ng kính ngoài: 12 mm

?ng dây m?m,có ?? ?àn h?i cao có th? b? 180 ??

S?n ph?m uy tín ??n t? ?ài Loan.

Xem thêm: bàn ch?i c? r?a vành xe

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cu?n dây h?i t? rút cho ti?m r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? cu?n dây h?i t? rút có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cu?n dây h?i t? thu chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment