Công nghệ rửa xe ô tô không chạm mới nhất

Ngoài r?a xe b?t tuy?t, hi?n nay nhi?u ti?m còn s? d?ng công ngh? r?a xe không ch?m. V?y mô hình này khác gì v?i ph??ng pháp r?a xe truy?n th?ng? Li?u nó có ph?i là xu h??ng m?i trong l?nh v?c r?a và ch?m sóc xe hi?n nay? T?t c? s? ???c gi?i ?áp ? bài vi?t d??i ?ây!

Cong nghe rua xe khong cham 2 1

1.??nh ngh?a r?a xe không ch?m?

?úng nh? tên g?i c?a nó, r?a xe không ch?m có ngh?a là khi r?a xe b?n không c?n ch?m tay vào xe mà xe v?n s?ch.

So v?i ph??ng pháp r?a xe truy?n th?ng là s? d?ng các hoá ch?t t?y r?a xe, pha thêm n??c r?i k?t h?p v?i các d?ng c? khác nh?: bao tay, mút r?a tay, kh?n m?m ?? v? sinh thì hình th?c r?a xe không ch?m c?ng không quá khác bi?t.

Th?c ch?t, r?a xe không ch?m là công ngh? s? d?ng dung d?ch r?a xe không ch?m pha v?i n??c theo t? l? nh?t ??nh ?? vào bình b?t tuy?t phun lên xe r?i k?t h?p v?i máy r?a xe áp l?c cao ?? r?a trôi, làm s?ch b?i ??t, d?u m? bám trên v? xe, khoang máy mà không c?n ch?m vào xe c?ng nh? không c?n dùng kh?n lau hay bàn ch?i trong su?t quá trình v? sinh.

Hình th?c v? sinh xe này ?òi h?i các trung tâm r?a xe ph?i s? d?ng máy r?a xe cao áp ?? phun r?a thì m?i có th? ??m b?o áp l?c n??c và ?? lên b?t c?a dung d?ch sau khi pha loãng. Bên c?nh ?ó, công ngh? r?a xe này c?n trang b? thêm bình b?t tuy?t c?m tay ?? h? tr? công vi?c v? sinh ô tô tr? nên nhanh chóng và toàn di?n h?n.

2. ?u nh??c ?i?m c?a vi?c r?a xe không ch?m.

Có nhi?u khách hàng có th?c m?c r?ng "Công ngh? r?a xe này có xu?t x? t? nh?ng n??c phát tri?n, ?i?u ki?n giao thông c?a h? t?t h?n. Trong khi, t?i Vi?t Nam ???ng xá còn khá nhi?u b?i b?n, xe thì có khi c? tu?n m?i r?a 1 l?n v?y li?u áp d?ng công ngh? này có kh? quan không?"

?u ?i?m:

- R?a xe b?ng công ngh? không ch?m ?em l?i k?t qu? khá t?t, v?i kh? n?ng làm s?ch vào kho?ng 90%

- Ti?t ki?m n??c t?i ?a so v?i các ph??ng pháp r?a xe khác: ??n gi?n vì, n?u s? d?ng công ngh? r?a xe không ch?m, các b?n s? không ph?i x?t n??c ?? làm m?m v?t b?n, mà phun tr?c ti?p b?t lên xe, sau ?ó x? b?ng n??c áp l?c cao là ???c.

- Ti?t ki?m th?i gian và nhân l?c: R?a xe không ch?m nhanh h?n r?t nhi?u vì b? qua ???c m?t s? b??c nh? làm m?m v?t b?n, lau xe...

Nhân công s? d?ng c?ng h?n ch? h?n: N?u bình th??ng b?n c?n t?i 2 ng??i ?? r?a m?t chi?c xe ô tô, thì gi? ch? c?n 1 ng??i là có th? th?c hi?n ???c.

Là ph??ng pháp t?i ?u cho nh?ng ti?m r?a xe ?ông khách, nhân l?c g?n nh? không ??.

- Không c?n lau xe nên s? h?n ch? ???c vi?c cát b?i dính vào kh?n lau t? v? trí này t?i v? trí khác gây x??c s?n xe. Mà ch? c?n lau khô sau khi x?t n??c.

- Hi?u qu? cao h?n: ti?t ki?m ???c th?i gian, n??c và nhân l?c, nên s? l??ng xe r?a ???c trong m?t ngày s? nhi?u h?n.

Nh??c ?i?m:

- So v?i ph??ng pháp r?a xe thông th??ng và r?a xe b?t tuy?t thì d?ch v? r?a xe không ch?m có giá thành cao h?n m?t chút. Nh?ng bù l?i c? th? r?a xe, và ch? xe ??u ti?t ki?m ???c th?i gian.

- ??i v?i ti?m r?a xe, ?? có th? s? d?ng ???c công ngh? tiên ti?n này thì c?n ???c trang b? máy r?a áp l?c cao t?i thi?u là  50kg/cm2 m?i có th? mang l?i hi?u qu?.

Xem thêm: r?a xe không ch?m có t?t không

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? công ngh? r?a xe không ch?m?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? công ngh? r?a xe không ch?m có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? công ngh? r?a xe không ch?m m?i nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment