Chổi than máy hút bụi - phụ kiện máy hút bụi

?? máy hút b?i có th? làm vi?c ?n ??nh, cho hi?u qu? t?i ?u chúng ta không th? không k? ??n vai trò c?a nh?ng ph? ki?n ?i kèm, trong ?ó có ch?i than máy hút b?i công nghi?p. V?y ??c ?i?m, vai trò c? th? c?a ph? ki?n máy hút b?i hút n??c này là gì? Sau ?ây là nh?ng thông tin chi ti?t v? b? ph?n này.

Choi than may hut bui

Ch?i than là gì?

Ch?i than máy hút b?i là chi ti?t máy có hình d?ng gi?ng nh? m?t chi?c ch?i nh?, ???c làm t? than ?á và ???c qu?n xung quanh là các s?i dây ??ng. Vai trò c?a chúng là ?? d?n ?i?n cho motor máy hút b?i ?? giúp motor ho?t ??ng và t?o ra l?c hút cho thi?t b?. Chính b?i vây, ch?i than ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng ph? ki?n máy hút b?i không th? thi?u trong các thi?t b? hút b?i hi?n nay.

??c ?i?m c?a ch?i than

C?u t?o c?a ??ng c? máy hút b?i bao g?m roto c? góp và  ch?i than. Theo ?ó ??ng c? máy th??ng ???c làm t? v?t li?u carbon và ???c bao quanh b?i dây ??ng, n?i gi?a b? ph?n t?nh (stato) và b? ph?n quay (roto). Và ?? ??ng c? có th? kh?i ??ng ???c thì b? ph?n ch?i than s? có nhi?m v? k?t n?i, d?n ?i?n.

Ch?i than trong các thi?t b? hút b?i công nghi?p s? ??m b?o cho máy có th? làm vi?c liên t?c trong th?i gian dài mà không b? h? h?i. Chính b?i v?y, trong các tr??ng h?p, ch?i than b? h? h?ng thì máy hút b?i s? không kh?i ??ng ???c ho?c t?o ra nh?ng ti?ng ?n khó ch?u gây ?nh h??ng ??n hi?u su?t làm vi?c. Th?m chí, n?u tình tr?ng ch?i than b? h? h?ng kéo dài thì có th? làm h?ng c? góp ng??i dùng s? ph?i ti?n hành thay th? ph? ki?n máy hút b?i m?i gây t?n kém chi phí s?a ch?a.

Ch?c n?ng ch?i than máy hút b?i

Ch?i than có ch?c n?ng chính là cung c?p dòng ?i?n ?n ??nh vào b? phân roto t?o ra t? tr??ng làm xoay motor t?o ra l?c hút m?nh m? và b?n b?

Ch?i than th??ng dùng trong motor có công su?t l?n, ho?t ??ng liên t?c trong th?i gian dài không gây ra hi?n t??ng cháy máy hay quá nhi?t nh? motor máy hút b?i dòng trong gia ?ình

Nh?ng sau 1 kho?ng th?i gian dài s? d?ng ch?i than th??ng b? mòn làm gi?m kh? n?ng ti?p xúc v?i roto làm ?i?n ch?p ch?n hay không ?? ngu?n ?i?n cho motor có th?  làm gi?m kh? n?ng ho?t ??ng c?a máy, t?o l?c hút y?u th?m chí làm cháy motor máy hút b?i.

Vì v?y chúng ta nên s?a ch?a và thay th? ch?i than máy hút b?i công nghi?p ?? máy ho?t ??ng t?t ??m b?o kh? n?ng v?n hành và ti?n ?? s?n xu?t trong nhà x??ng hay nhà máy.

Xem thêm: Motor máy hút b?i

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? ch?i than máy hút b?i ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? ch?i than máy hút b?i  có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? ch?i than máy hút b?i chính hãng hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment