Cây gạt nước kính xe hơi cầm tay chuyên dụng

Cây g?t n??c kính c?m tay là m?t trong nh?ng d?ng c? nh? nh?ng khá h?u ích v?i các ti?m r?a & ch?m sóc xe, th?m chí c? nh?ng ng??i th?nh tho?ng v? sinh kính xe h?i t?i nhà. N?u v?n ch?a th?c s? hi?u v? cây g?t n??c lau kính này thì hãy tham kh?o nh?ng thông tin bên d??i.

Cay gat nuoc kinh xe hoi cam tay 1

1.B? cây g?t kính bao g?m nh?ng b? ph?n nào?

Cây g?t kính là m?t trong nh?ng d?ng c? r?a xe không th? thi?u c?a ti?m r?a xe.M?t b? cây g?t kính chuyên d?ng s? bao g?m nh?ng b? ph?n nh?: tay bông lau kính 35cm, tay g?t kính inox 35cm; l??i g?t kính, bông lau thay th?; dao c?o kính, cán n?i ?i?u ch?nh ?? dài, ??u quét m?ng nh?n, ??u k?p kh?n lau, kh?n lau kính; d?ng c? quét khe c?a kính, 

- Tay bông lau kính: th??ng có chi?u dài 35cm, ???c dùng ?? nhúng dung d?ch n??c r?a kính tr??c khi lau, sau ?ó chà lên b? m?t kính giúp làm bong các v?t ? hay b?i b?n bám trên b? m?t kính.

- Bông lau kính: ???c làm t? ch?t li?u chuyên dùng, khi lau kính bông không b? r?i ra hay, hay ?? l?i s?i trên m?t kính. Bông lau dùng ?? nhúng dung d?ch t?y r?a ?? làm s?ch; có th? thay th? ???c vì trong quá trình dùng lâu s? b? mài mòn.

- Tay g?t kính: có ?? dài 35cm, ???c làm t? ch?t li?u inox b?n ??p và ch?c ch?n, không g? sét hay b? ?n mòn b?i các hóa ch?t t?y r?a. L??i g?t kính ???c g?n vào tay g?t, làm b?ng cao su có th? thay th? khi b? mòn.

- L??i g?t kính: ???c làm b?ng ch?t li?u cao su m?m, ?? bám t?t nên có th? làm s?ch n??c và lo?i b? tri?t ?? b?i b?n c?ng ??u  bám trên b? m?t kính, giúp b? m?t kính sáng bóng t?c thì.

2.?u ?i?m c?a cây g?t n??c c?m tay

– Cây g?t n??c c?m tay thi?t k? nh? g?n, nh? nhàng

– D? di chuy?n giúp công vi?c lau chùi tr? nên ti?n l?i và d? dàng h?n, b?o v? da tay c?a b?n.

– Thân làm b?ng nh?a b?n ??p

– L??i g?t b?ng cao su m?m, d?o, bám sát vào kính

– S?n ph?m có th? dùng ?? lau r?a xe ô tô, lau b?i b?n và n??c t?i các m?t ph?ng kính, g?, g?ch trên c?a s? ho?c t??ng nhà t?m.

Xem thêm: cách s? d?ng máy ra vào l?p

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cây g?t n??c kính xe h?i c?m tay?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? cây g?t n??c kính xe h?i c?m tay có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cây g?t n??c kính xe ô tô c?m tay hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment