Chuyên gia chỉ cách lắp đặt cầu nâng 1 trụ chuẩn

L?p ??t c?u nâng 1 tr? là ?i?u mà b?t c? th? nào c?ng c?n nghiên c?u và th?c hi?n sao cho ?úng. B?i n?u sai thì r?i ro khi v?n hành là ?i?u khó tránh kh?i.

Xác ??nh v? trí tr??c khi l?p ??t c?u nâng 1 tr?

Lap dat cau nang va cac thiet bi rua xe khac tai can tho 5

Tr??c tiên quý khách c?n xác ??nh v? trí l?p ??t ty ben c?u nâng ô tô. B?n ch?t c?a c?u nâng 1 tr? r?a xe là có th? xoay ???c 360 ??. ?i?u này giúp các b?n trong quá trình x?t g?m hay r?a xe không ph?i m?t công ?i l?i mà có th? ??ng yên 1 ch?. Vì v?y tùy thu?c vào di?n tích m?t b?ng hi?n có c?a các b?n là r?ng hay h?p mà các b?n ch?n 1 trong 2 ph??ng án sau:

+ Ph??ng án 1 xoay ???c bàn nâng 360 ??: Di?n tích m?t b?ng c?n l?p c?u nâng r?a xe r?ng rãi có di?n tích trên 42 m2 : Các b?n xác ??nh tâm c?u nâng 1 tr? các t??ng t?i thi?u 3.5 mét ( phòng tr??ng h?p các xe 16 ch? Transit, Printer khi lên c?u có th? xoay bàn nâng 360 ?? mà không ng?i v?n ?? va ch?m v?i t??ng )

+ Ph??ng án 2 c? ??nh bàn nâng: Do di?n tích m?t b?ng h?n ch? các b?n xác ??nh tâm c?u nâng 1 tr? các t??ng t?i thi?u 1.5 mét.

Cách l?p ??t c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô chu?n

Sau khi ?ã xác ??nh ???c v? trí ?? l?p ??t c?u nâng ti?n hành ?ào 1 h? sâu t?i thi?u 2.5m, r?ng 1,2 m2. N?u tình hình ??a ch?t t?i n?i ?ào h? là ??t th?t thì không có v?n ?? gì x?y ra. Còn l?p ??a ch?t là ??t cát, x?p,… có n??c thì ph??ng án t?t nh?t là nên th? ?ng bi xu?ng và b?m h?t n??c ra ngoài. Giai ?o?n này bên công ty mình luôn cho k? s? xu?ng giám sát và h? tr? k? thu?t cho th? h? thi công.

Các thông s? trên ?ã hoàn thành các b?n ti?n hành ?? bê tông ?áy sau cho kho?ng cách t? l?p bê tông ?áy ( L?p bê tông ?áy ph?i ph?ng và Mac bê tông ph?i cao: Mac 250 ) ??n m?t ph?ng n?n c?t 0 làm vi?c sau này là 2.16m b?ng chi?u dài ty ben nâng r?a xe ch? kho?ng 3 – 5 ngày cho l?p bê tông c?ng m?i có th? l?p ty ben xu?ng ???c.

Khi l?p bê tông ?áy ?ã c?ng ti?n hành h? ty ben nâng r?a xe xu?ng sau cho ty ben ph?i th?ng ??ng. ?? thêm 1 l?p bê tông dày kho?ng 300 – 500mm ?? c? ??nh l?i ph?n d??i ty ben c?u nâng r?a xe.

Khi l?p bê tông gia c? l?i ph?n ?? ty ben c?u nâng 1 tr? ?ã c?ng l?i ti?n hành l?p ???ng ?ng d?u th?y l?c t? ty ben ??n bình d?u theo kho?ng cách tiêu chu?n là 4 m, n?u các b?n có nhu c?u ??t bình d?u xa h?n thì ph?i báo tr??c ho?c chu?n b? tr??c ?ng k?m phi 49 mm.

Hoàn thành xong các b??c trên ti?n hành ?? 1 l?p xà b?n ho?c cát l?p xu?ng h? sau cho kho?ng cách còn l?i t? l?p xà b?n/ cát lên trên m?t ph?ng c?t 0 là 800 mm. L?p trên cùng ?? 1 l?p bê tông c? ??nh l?i ph?n trên c?a ty ben. Nh? v?y ty ben ch? c?n gia c? b?ng bê tông 2 ??u ?? thu?n ti?n cho vi?c tháo d?, di d?i ??n v? trí khác.

?? cho ra 1 s?n ph?m hoàn h?o cau nang 1 tru mà khách hàng s? d?ng m?i công ?o?n ph?i ???c th?c hi?n 1 cách chính xác, c?n th?n. Vi?c l?p ??t là công ?o?n sau cùng nh?ng s? là sai l?m khi ?ánh giá th?p nó khi nó có th? tác ??ng tr?c ti?p ??n khách hàng s? d?ng. N?m rõ ???c vai trò và t?m quan tr?ng c?a công vi?c này nên vi?c ?ào t?o, h??ng d?n và kèm c?p ng??i th? ???c chúng tôi r?t ??c bi?t quan tâm và chú tr?ng.

Xem thêm thông tin v? c?u nâng t?i: https://about.me/caunang1tru

Add a comment