Kích Thước Cầu Nâng Rửa Xe Ô Tô 1 Trụ

C?u nâng 1 tr? r?a oto là thi?t b? ???c s? d?ng ph? bi?n t?i nhi?u c? s? kinh doanh d?ch v? r?a xe. S? d?ng c?u nâng 1 tr? nh?m ?áp ?ng nhu c?u x?t r?a, t?ng tính th?m m? cho ti?m r?a xe và thu hút khách hàng. Vi?c l?a ch?n s?n ph?m c?u nâng có ch?t l??ng t?t, ho?t ??ng b?n b? theo th?i gian là v?n ?? ?áng quan tâm hi?n nay.

Tr??c khi mua c?u nâng, nhi?u ng??i th??ng ??t ra nh?ng câu h?i nh?: Di?n tích dành cho c?u nâng là bao nhiêu? Khi c?u xoay di?n tích bao nhiêu là v?a? Và di?n tích c?a ty nâng và h? móng c?a c?u nâng là bao nhiêu?… và còn r?t nhi?u nh?ng th?c m?c và b?n kho?n khác v? thi?t b? nâng h? ô tô 1 tr?. ?? gi?i quy?t ???c nh?ng v?n ?? này, chúng tôi s? cung c?p cho quý khách thông tin chi ti?t nh?t v? kích th??c c?u nâng 1 tr?.

Kích th??c c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô chu?n

Thiet ke bai rua xe 1

?? khách hàng có nh?ng cái nhìn toàn di?n và am hi?u h?n v? lo?i thi?t b? quan tr?ng hàng ??u ??i v?i tr?m r?a xe này, d??i ?ây là thông s? kích th??c chu?n c?a c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô :

- Chi?u dài c?a bàn nâng : 4.6m ( tuy nhiên có lo?i c?u thêm 0.2m ???ng d?n ? ?o?n ??u và cu?i nên tính ra chi?u dài t?ng là 5m ).

- N?u chúng ta mu?n quay ??u xe thì ph?i cách ch??ng ngai v?t ( ch? y?u là t??ng ) g?n nh?t là 3m. Tính ra di?n tích s? d?ng cho c?u nâng có th? xoay là 6m². ??i v?i m?t b?ng r?ng thì chúng ta không c?n quan tâm ?i?u nay nh?ng v?i di?n tích h?p thì nên quan tâm chính xác ?? có th? ti?n h?n trong vi?c kinh doanh.

- V? di?n tích mi?ng móng : Mi?ng móng ph?i có di?n tích t?i thi?u là 1m². Nói là t?i thi?u nh?ng chúng ta có th? ?ào to ra thêm 1 tí nh?ng không ???c quá to vì nó s? r?t là khó kh?n khi l?p ??t.

- V? di?n tích chi?u sâu c?a móng : chi?u dài c?a ty Vi?t Nam là 2.1m còn c?a ?n ?? là 2.2m. Do ?ó khi ?ào móng thì ph?i sâu 2.5m vì chúng ta ph?i ?? 1 l?p bê tông gia công ? bên d??i t? kho?ng 0.2-0.3m ( n?u thêm 1 l?p l??i thép bên d??i n?a thì quá tuy?t v?i cho móng ).

- Thêm 1 ?i?u c?n l?u ý khi thi công ti?m : chi?u cao c?a mái ph?i có chi?u cao t? 4m tr? lên m?i ??m b?o khi nâng c?u lên không ch?m mái. Vì chi?u cao c?a ty nâng là 1.5m + chi?u cao c?a xe ô tô t? 2.3 - 2.5m. N?u chúng ta tuân th? và ??t ???c ch? tiêu nh? th? thì có th? r?a ???c h?u h?t các lo?i xe v?i s?c nâng mà c?u cho phép.

>>> Xem thêm: Ben nâng r?a xe honda, n??c r?a xe ô tô cho các ti?m r?a và ch?m sóc xe.

Hy v?ng nh?ng thông tin trong bài vi?t trên s? giúp quý khách n?m ???c kích th??c chu?n c?a thi?t b? c?u nâng ô tô 1 tr? ?? thu?n ti?n h?n cho khâu l?p ??t.

Ngu?n t?: https://seohoangtrung.wixsite.com/mysite/post/kich-thuoc-cau-nang-1-tru

Add a comment