[Lưu Ý] Khi mua cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô cũ

? Vi?t Nam, ngành công nghi?p xe h?i ?ang t?ng b??c phát tri?n ??ng th?i nhu c?u ch?m sóc b?o d??ng ô tô c?ng theo ?ó mà t?ng cao. Chính vì th?, kinh doanh d?ch v? m? ti?m r?a xe ô tô ngày càng ?ông, d?n ??n nhu c?u c?a ng??i mua ??i v?i các thi?t b? v? l?nh v?c làm s?ch này c?ng d?n d?n tr? nên ph? bi?n.

Hi?n nay, s?n ph?m c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô ?ang là s?n ph?m ???c ng??i tiêu dùng s? d?ng r?ng rãi nh?t. Nh?ng v?n ?? c?n quan tâm ? ?ây chính là thi?t b? này có m?c giá khá cao và giao ??ng kho?ng t? 55 - 60 tri?u / chi?c ??i v?i c?u nâng 1 tr? Vi?t Nam và 66 – 70 tri?u ??ng/chi?c ??i v?i c?u nâng 1 tr? ?n ??.

Chính vì v?y nên ?ã có r?t nhi?u khách hàng có ý ngh? ?i mua l?i c?u nâng 1 tr? c? ?ang c?n ???c thanh lý v? xài cho ti?m c?a mình.

Nh?ng v?n ?? c?n l?u tâm khi mua c?u nâng 1 tr? ?ã qua s? d?ng

Cau nang cu

- V? ch?t l??ng: n?u chúng ta mua ???c c?u nâng 1 tr? ?ã qua s? d?ng mà v?n còn s? d?ng t?t thì ?ó là 1 ?i?u quá tuy?t v?i cho nh?ng khách hàng mu?n gi?m chi phí ??u t? ban ??u. Tuy nhiên ?a s? v?n ?? mà chúng ta g?p ph?i là khi chúng ta l?p ??t xong và v?n hành m?i nh?n ra ch?t l??ng c?a nó, k? c? ng??i bán c?ng không bi?t ???c.

- V? l?p ??t: chi phí ?? nhân viên tháo ra và l?p ??t c?u nâng 1 tr? t??ng nh? r?t ??n gi?n nh?ng khi làm thì c?c k? ph?c t?p. S? l??ng nhân công và v?t t? h?u nh? ph?i t?ng g?p ?ôi so v?i khi làm c?u m?i.

- V? v?n chuy?n: vì ?ây là s?n ph?m r?t n?ng nên dùng s?c ng??i không th? di chuy?n ???c, chính vì th? chúng ta c?n dùng ??n xe c?u ?? di chuy?n. Mà phí di chuy?n c?a lo?i xe này thì c?c k? cao nên các b?n quy?t ??nh làm thì nên tham kh?o giá ? nhi?u n?i ?? có 1 m?c giá t?t nh?t.

- V? b?o hành: m?c dù c?u nâng ô tô 1 tr? lo?i c? chúng ta khi mua l?i v?n còn trong th?i gian b?o hành nh?ng ??m b?o nhà cung c?p s? không dám gi? nguyên ch? ?? b?o hành cho chúng ta. Vì trong quá trình di chuy?n l?p ??t s? không ch?c c?u có b? va ??p hay s?i cát l?t vào ty ben hay không. Nói chung là khi chúng ta mua c? thì d??ng nh? không có chính sách b?o hành, mà s?n ph?m này mà g?p v?n ?? gì thì s?a ch?a c?c k? ??t (không khác gì mua c?u m?i) nên quý khách hãy xem xét k?.

V?y có nên mua c?u nâng 1 tr? ?ã qua s? d?ng?

Nh?ng v?n ?? mà chúng tôi phân tích ? trên ch? ?ích mu?n h??ng khách hàng ??n cái nhìn sâu h?n khi ?ang có ý ??nh mua c?u nâng 1 tr? c? c?n thanh lý. Vì ch?t l??ng và giá bán s?n ph?m là 2 y?u t? quy?t ??nh mà khách hàng c?n l?u ý nh?t.

Chung quy l?i, b?t lu?n th? nào, c?u nâng r?a xe ô tô m?i v?n luôn là l?a ch?n sáng su?t h?n, b?i b?n có th? tho?i mái s? d?ng mà không ph?i n?m n?p lo gãy ??, t?t ??t ng?t hay h? h?ng...

Add a comment