Hướng dẫn cách lắp ben nâng rửa xe tại nhà (tốt nhất)

Tr??c tiên, vi?c l?p ??t ben nâng r?a xe máy ???c công ty TAHICO tính tr?n gói khi mua c?u nâng r?a xe máy, do ?ó, b?n không c?n quan tâm v? ?i?u này.

Tuy nhiên n?u mu?n t? làm, b?n có th? tham kh?o qua cách l?p ben nâng r?a xe máy d??i ?ây.

Các b??c l?p ??t c?u nâng 1 tr? ben chuyên r?a xe máy

B??c 1: ?ào h? móng l?p ben nâng r?a xe máy

Lap ben xe may

Công vi?c ??u tiên, b?n c?n xác ??nh v? trí ??t ben. Nên ch?n nh?ng v? r?ng, thoáng ?ãng ?? d? dàng th?c hi?n thao tác lúc r?a xe và không ?nh h??ng ??n vi?c ra vào. Khuy?n khích nên ??t ben ? các v? trí cách t??ng kho?ng 1,5m ?? d? dàng ?i?u khi?n ben nâng r?a xe máy.

H? móng ?? l?p ??t ben có kích th??c 20 x 20 x 50 cm (dài - r?ng - sâu). Theo cách l?p ??t ben nâng r?a xe máy, c?n ?? thêm m?t l?p bê tông dày t? 10 – 12 cm. L?p bê tông này có tác d?ng ch?u t?i cho ben.

?ào m?t rãnh nh? làm ???ng d?n nh?t t? v? trí ??t ?ng ?i?u khi?n ??n tr? ben nâng r?a.

S? d?ng th??c th?y l?c ?? d?ng cho ben th?ng ??ng ?? cân b?ng tr?ng l?c khi nâng. N?u ben không th?ng, xe s? b? ?? sang hai bên trong quá trình th?c hi?n nâng r?a.

B??c 2: L?p ráp các b? ph?n ben nâng r?a xe máy

Lap ben xe may 1

N?i m?t ??u ?ng d?n nh?t v?i ?ng ?i?u khi?n. ?ng còn l?i n?i vào ben xe máy ?? d?n nh?t và khí nén. ?i kèm v?i m?i ben nâng r?a xe máy ??u có m?t ?o?n dây ??ng dài kho?ng 1.5 m. N?u mu?n kéo dài h?n thì có th? mua thêm dây. Tuy nhiên, t?t nh?t không nên ?? dây quá dài làm gi?m áp l?c khí gây ra ph?n ?ng ch?m trong quá trình nâng h?.

Dùng 2 – 3 con ?c g?n bàn nâng c?a ty ben vào m?t tr? ben phía d??i. Tùy theo thi?t k? c?a t?ng lo?i ben mà có s? con ?c t??ng ?ng. B??c này c?n l?u ý ch?nh m?t bàn sát v?i m?t n?n ?? d? làm vi?c h?n trong quá trình s? d?ng.

B??c 3: Hoàn thi?n c?u nâng xe máy và s? d?ng

B??c cu?i cùng trong h??ng d?n cách l?p ??t ben nâng r?a xe máy. Sau khi ?ã l?p ráp t?t c? các b? ph?n, chúng ta ti?n hành ?? nh?t vào. Có 2 van: m?t bên khí vào và m?t bên khí ra. Có th? ?? nh?t vào van nào c?ng ???c. ?? ??n khi th?y nh?t ??y thì thôi.

Xem thêm các s?n ph?m: máy nén r?a xe máy, dung d?ch r?a xe máy chuyên dùng cho tr?m r?a xe honda.

Ben nâng r?a xe máy là thi?t b? quan tr?ng trong các c?a hàng r?a và s?a ch?a xe máy chuyên nghi?p. Trong quá trình s? d?ng, khi nâng lên thì m? van c?p, ?óng van x?. Khi h? xu?ng thì ?óng van c?p, m? van x?. Khi xe ?ã ???c nâng lên ? m?t m?c nh?t ??nh và v?a ?? thì c?n ?óng van c?p l?i ngay.

N?u c?n mua ben nâng r?a xe máy, vui lòng g?i ??n s? 0987 694 999 ?? ???c t? v?n và báo giá. Chúc các b?n vui.

Ngu?n: https://hoangtrungtahico.hatenablog.com/entry/2020/03/13/191723

Add a comment