Ben Nâng Xe Phân Khối Lớn | Bẫy Gắp Sau PKL

Kích nâng moto hay còn có tên g?i khác là ch?ng nâng bánh xe PKL. Thi?t b? ???c các tín ?? xe moto phân kh?i l?n ?ang s?n lùng tìm ki?m trong th?i gian v?a qua. S?n ph?m này có tác d?ng nâng ?? b?o v? và tránh hao mòn cho xe.

Ben nang pkl 2

Kích nâng moto không còn quá xa l? v?i nh?ng ng??i ?am mê xe phân kh?i l?n. Th? nh?ng nhi?u ng??i ch?a bi?t ??n ch?c n?ng và công d?ng c?a thi?t b? nâng bánh xe này. V?y thì ??ng b? l? các thông tin trong bài vi?t d??i ?ây c?a chúng tôi.

Nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a kích nâng moto

???c làm t? các ch?t li?u t?t

Kích nâng bánh xe phân kh?i l?n ???c làm t? ch?t li?u thép dày ??n 2mm, ?? b?n b? cao. Vì v?y mà thi?t b? có kh? n?ng ch?u l?c l?n. Có th? dùng cho các dòng xe phân kh?i l?n, phân kh?i nh? có t?i tr?ng ? m?c d??i 400kg.

H?n n?a, bên ngoài còn ???c s?n m?t l?p t?nh ?i?n, ??m b?o an toàn cho ng??i s? d?ng.

Ti?n l?i cho quá trình s? d?ng

Ben nâng xe máy 360 ?? S?n ph?m ti?n l?i an toàn D? s? d?ng ??c bi?t có th? xoay 360 ?? di chuy?n linh ho?t, nâng lên có th? d? dàng d?t ho?c xoay ??u xe

Có k?t c?u khá nh? g?n; r?t ti?n l?i s? d?ng trong gia ?ình, hay nh?ng n?i có không gian và di?n tích nh? h?p.

Ngoài ra, thi?t b? có th? tháo r?i các chi ti?t và l?p l?i nhanh chóng. Có th? mang ?i b?t c? ?âu mà không lo c?ng k?nh hay n?ng n?.

?ng d?ng ?a d?ng

Chi?c ben nâng xe máy này có th? ?ng d?ng trong nhi?u tình hu?ng khác nhau. ?i?n hình nh?: nâng bánh xe ?? s?a ch?a, thay l?p ph? tùng, trang b? các ?? ch?i t? ch?; ???c dùng ?? xe trong nhà ???c g?n gàng, an toàn, thu?n ti?n. Ngoài ra, b?n có th? dùng ?? r?a xe mô tô d? dàng và nhanh chóng h?n.

Mua b?y nâng xe pkl ? ?âu giá r?? T?t nh?t?

Khách hàng có nhu c?u mua ben nâng xe máy nói chung và b?y nâng xe máy nói riêng có th? liên h? công ty TAHICO chi nhánh c? 3 mi?n ?? ???c ph?c v? t?n tình.

Hotline: 0987 694 999

Email: lienhe@tahico.vn

>>> Xem thêm các s?n ph?m bán ch?y hi?n nay: c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô, máy r?a xe, máy nén khí.

Chúc quý các tín ?? ch?i xe ch?n ???c cho mình m?t pen nâng xe moto ?ng ý!

Add a comment