Báo Giá C?u Nâng Chu?n Nh?t Th? Tr??ng

Khi ?i mua c?u nâng 1 tr? r?a xe tô, giá thành là tiêu chí mà m?i khách hàng ??u quan tâm. V?y c?u nâng m?t tr? có giá bao nhiêu?  Làm th? nào ?? mua c?u tr? ??m b?o ch?t l??ng và giá thành t?t, n?i nào bán c?u nâng giá r?? Xin m?i tham kh?o n?i dung bài vi?t d??i ?ây.

Lap dat cau nang rua xe da naaang

C?u T?o C?a C?u Nâng 1 Tr? R?a Xe

C?u nâng có c?u t?o g?m 3 b? ph?n chính ?ó là xilanh, bàn nâng và bình nh?t.

- Xilanh: Xi lanh còn có tên g?i khác là ty nâng. B? ph?n này g?m piston, xy lanh, vòng ??m, gio?ng làm kín. ?ây là b? ph?n quan tr?ng nh?t c?a t?t c? các lo?i c?u nâng không ch? riêng ? c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô. Ph? ki?n này th?c hi?n ch?c n?ng ??y bàn nâng lên nh? l?c ??y t? áp su?t khí nén; áp l?c c?a khí nén trong xilanh s? ??y nh?t và ty c?u lên ?? nâng xe ô tô lên t? t?.

- Bàn nâng: Bàn nâng c?a thi?t b? nâng h? 1 tr? r?a xe ô tô ???c thi?t k? theo d?ng hình ch? H ho?c ch? X. V?t li?u c?u thành là thép gai nên có ?? b?n khá cao, t?o ?? ma sát cho xe giúp t?ng ?? an toàn trong quá trình s? d?ng. Còn ??i v?i c?u nâng 1 tr? r?a xe máy thì bàn nâng ???c thi?t k? thành hình ch? nh?t và trang b? thêm khóa kép chân ch?ng ?a n?ng ?? gi? th?ng b?ng cho xe máy.

- Bình nh?t: ?? c?u nâng r?a xe 1 tr? có th? v?n hành ???c thì không th? thi?u ???c bình nh?t. Nh?t trong bình s? ???c ??a vào ty nâng qua h? th?ng van khóa và ???ng d?n nh?t, khi áp l?c khí nén ??a vào ho?c x? ra. Nh?t s? giúp cho quá trình nâng lên h? xu?ng d? dàng h?n.

Giá C?u Nâng M?t Tr? R?a Xe Ô Tô Hi?n Nay

V? b?ng giá c?u nâng 1 tr? chuyên r?a xe ô tô, hi?n nay c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô Vi?t Nam có giá t?m kho?ng 55 – 60 tri?u ??ng/b?, trong khi c?u nâng 1 tr? r?a xe ?n ?? là 66 – 70 tri?u ??ng.

M?c chênh l?ch t?ng hay gi?m ph? thu?c vào khu v?c l?p ??t và v?n chuy?n ? ?âu, kích th??c c?u nâng tr?. Giá trên ?ã tính g?m phí v?n chuy?n và l?p ??t. Tr??ng h?p khách hàng mu?n t? v?n chuy?n và l?p ráp thì ???ng nhiên công ty s? gi?m chi phí l?i cho b?n.

M?t s? khách hàng tham kh?o báo giá c?a nhi?u ??n v? khác nhau, th??ng th?c m?c v?i chúng tôi r?ng: T?i sao có nh?ng n?i báo giá c?u nâng 1 tr? giá r? h?n lên ??n vài tri?u ??ng. S? d? có ?i?u này là do ??n v? ?ó không bao g?m nh?t th?y l?c s? d?ng cho c?u.

Trong khi chi chi phí b? ra cho lo?i nhiên li?u này là m?t con s? không h? nh?, lên ??n g?n 10 tri?u ??ng. Vì v?y, khách hàng nên xem k? tr??c khi ch?t ??n hàng ?? không ph?i t?n thêm m?t kho?n n?a.

Ngoài ra, giá c?u nâng còn ph? thu?c vào tình tr?ng s?n ph?m. N?u l?a ch?n l?p ??t c?u nâng 1 tr? ?ã qua s? d?ng, chi phí s? gi?m t?m 1/2 so v?i giá mua m?i. Nh?ng ??n v? bán c?u nâng 1 tr? c? s? ??a m?c giá t?ng lên hay gi?m xu?ng tùy vào m?c ?? m?i là bao nhiêu, và còn th?i h?n b?o hành hay không.

Xêm thêm: Máy hút b?i ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? giá c?u nâng m?t tr? ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, l?p ??t , báo giá chi ti?t v? c?u nâng  có th?  tr? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999 ( t? v?n tr?c tuy?n 24/7)

Chúc quý khách n?m b?t rõ thông tin v? giá c?u nâng m?t tr? chu?n xác nh?t.

Add a comment