Cách tính tuổi thọ lốp xe ô tô

V? c? b?n, vi?c xác ??nh tu?i th? c?a l?p xe khá quan tr?ng ??i v?i ng??i dùng. B?i n?m ???c y?u t? này, b?n có th? ch? ??ng x? lý b?ng các gi?i pháp nh? kéo dài tu?i th?, ph?c h?i ho?c thay m?i tùy vào m?c ?? hao t?n c?a l?p.

Cach xac dinh tuoi tho lop xe 1

1.Tu?i th? c?a l?p xe là gì?

Làm cách nào ?? xác ??nh tu?i th? l?p xe? – H??ng d?n chi ti?t s? có ? t? v?n thông tin h?u ích d??i ?ây:

Tr??c h?t, l?p xe b? mòn ho?c h? h?ng s? ?nh h??ng ??n kh? n?ng ?nh h??ng ??n kh? n?ng ph?n ?ng c?a xe, ??c bi?t là v?i các m?u xe ô tô c?.  Ch?ng h?n nh? vi?c ?i?u khi?n, x? lý và phanh xe s? không ???c nh? ý. Ng??i s? d?ng, s? d?ng l?p xe mòn càng lâu thì r?i ro m?t an toàn càng cao, th?m chí nó còn ?nh h??ng ??n s? an toàn c?a nh?ng ph??ng ti?n khác di chuy?n xung quanh b?n.

Tuy nhiên, ??n th?i k? thay l?p ng??i s? d?ng có th? nh? chuyên gia ?ánh giá có c?n thay l?p hay không. Sau 5 n?m ho?c trên 5 n?m ph?i ti?n hành ki?m tra ít nh?t 1 l?n/n?m.

M?i lo?i l?p s? có h?n s? d?ng khác nhau. M?t s? nhà s?n xu?t có th?i h?n b?o hành lên t?i 130.000 km ho?c h?n tùy vào lo?i xe. M?t s? lo?i l?p khác ???c ch? t?o ?? ch?y kho?ng 50.000 km ho?c ít h?n.

L?u ý: n?u sau 10 n?m k? t? ngày s?n xu?t mà v?n ch?a thay l?p, các nhà s?n xu?t khuyên ng??i s? d?ng nên thay l?p m?i dù cho chúng v?n còn s? d?ng ???c hay ch?a mòn ??n ch? s? mài mòn.

2.Cách xác ??nh tu?i th?

“Ngày sinh” c?a l?p xe d??i d?ng m?t dãy s? và ký t? tu?n/n?m ???c ?óng lên m?t bên c?nh c?a nó. Hãy rà trên thành l?p theo chi?u kim ??ng h? và tìm ch? “DOT” (t? này bi?u th? cho B? Giao thông v?n t?i Hoa K?).

Ti?p t?c theo chi?u kim ??ng h? qua bên ph?i c?a ch? “DOT ” ta s? th?y m?t dãy g?m t? 10 – 12 ký t? và s?, và k? sau ?ó là th? ta c?n tìm, m?t dãy g?m 4 s? ?i chung v?i nhau ???c ?óng vào khung.

Hai s? ??u tiên c?a dãy s? s? cho bi?t tu?n s?n xu?t và 2 s? theo sau là n?m s?n xu?t c?a l?p.

Xem thêm: Ngh? ch?m sóc làm ??p ô tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cách xác ??nh tu?i th? c?a l?p xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? cách xác ??nh tu?i th? c?a l?p có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cách xác ??nh tu?i th? l?p ô tô hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment