Hướng dẫn cách sử dụng tinh dầu treo xe ô tô chuẩn nhất

Cách s? d?ng l? tinh d?u treo xe ô tô là ?i?u mà b?t c? bác tài nào c?ng c?n ph?i bi?t khi dùng s?n ph?m này. Tuy nhiên, dùng th? nào cho ?úng cách ?? ??t ???c hi?u qu? t?t nh?t thì không ph?i ai c?ng bi?t!

Huong dan cach su dung tinh dau treo xe o to

Cách s? d?ng tinh d?u treo xe ô tô nh? sau:

Xoáy n?p g?, r?i dùng kim g?m ch?c 4-6 l? th?ng n?p nh?a tr?ng, xoáy n?p g? l?i r?i d?c ng??c l? tinh d?u cho tinh d?u ?? ng?m ra n?p g? và treo l? tr??c g??ng. N?u b?n th??ng xuyên di chuy?n trong thành ph? ho?c trên các con ???ng ít b? sóc, tinh d?u th?m s? không th? t? ng?m ra n?p g?, th?nh tho?ng có th? d?c ng??c l? tinh d?u n?u mu?n h??ng th?m nhi?u h?n ho?c c?m th?y h?t th?m. V?i cách này m?t l? tinh d?u có th? s? d?ng ???c t? 2-3 tháng.

C?ng có th? b? h?n n?p nh?a tr?ng n?u mu?n h??ng th?m nhi?u h?n, cách này s? làm tinh d?u nhanh bay h?i h?n nên th?i gian s? d?ng s? ???c kho?ng 1 tháng.

Nh?ng l?u ý khi s? d?ng tinh d?u treo xe ô tô

- Không nên d?c quá nhi?u tinh d?u ra n?p g? khi?n tinh d?u b? r?t xu?ng xe, ho?c tránh ?? tinh d?u nguyên ch?t b? r?t vào các b? ph?n ???c s?n, ???c b?c da, b?ng nh?a... trên xe vì nó s? làm sùi, làm bong s?n vì có tính nóng m?nh..

- Tránh treo tinh d?u vào khoang máy và n?i ti?p xúc v?i l?a,

- Khi th?i ti?t n?ng nóng, nên treo l? tinh d?u ? phía ít ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i ho?c phía quá nóng, s? làm tinh d?u khu?ch tán nhanh.

Trên ?ây là cách s? d?ng và m?t vài l?u ý khi dùng tinh d?u treo xe ô tô, r?t ??n gi?n mà không c?n ??n máy khu?ch tán tinh d?u. Hy v?ng v?i nh?ng chia s? trên ?ây c?a chúng tôi s? giúp ích cho các b?n trong quá trình s? d?ng tinh d?u thiên nhiên.

Xem thêm: D?ch v? ch?m sóc xe ô tô xe máy t?i nhà

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cách s? d?ng tinh d?u treo xe ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? cách s? d?ng tinh d?u treo xe ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cách s? d?ng tinh d?u treo xe ô tô chu?n nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment