cách sử dụng bình bọt tuyết rửa xe chuẩn xác nhất

Cách s? d?ng bình t?o b?t tuy?t r?a xe nh? th? nào? S? d?ng bình phun b?t tuy?t ra sao? Làm sao ?? s? d?ng bình b?t tuy?t r?a xe hi?u qu? nh?t… là nh?ng câu h?i mà r?t nhi?u khách hàng quan tâm, th?c m?c.

Binh bot tuyet kokoro 30l

L?i ích c?a vi?c s? d?ng bình b?t tuy?t

C?ng t??ng t? nh? máy phun t?o b?t tuy?t r?a xe thì bình b?t tuy?t c?ng là s?n ph?m ???c s? d?ng ?? nh?m ??m b?o mang l?i hi?u qu? làm s?ch cho xe t?i các ti?m x?t r?a chuyên nghi?p nh? t?o nên dung d?ch b?t tuy?t r?a xe v??t tr?i. V?i s?n ph?m này giúp cho b?n có th? ??m b?o ???c công vi?c x?t r?a di?n ra v?i ti?n ?? nhanh, ?áp ?ng nhu c?u x?t r?a liên t?c và nhi?u, ??ng th?i giúp ti?t ki?m hi?u qu? công s?c c?a ng??i dùng.

H? th?ng vòi phun, dây d?n, ??m b?o vi?c ph? b?t tuy?t lên trên xe ???c nhanh nh?t. ??c bi?t, s?n ph?m vô cùng an toàn khi s? d?ng. Thi?t k? tay kéo và bánh xe ch?c ch?n, ??m b?o t?t  nh?t cho quá trình di chuy?n t?i v? trí mà ng??i dùng c?n.

V?i nhu c?u s? d?ng trong các ti?m x?t r?a thì b?n có th? ch?n l?a các s?n ph?m bình b?t tuy?t 18l, 20L, 24L, 40L, 70L. Thông th??ng, bình b?t tuy?t 20L ???c nhi?u ng??i ti?m l?a ch?n vì chúng phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng và giá bình b?t tuy?t 20 lít vô cùng h?p lý.

Nhi?u ng??i th?c m?c r?ng r?a xe b?t tuy?t có t?t không? Câu tr? l?i ch?c ch?n là có, dung d?ch r?a xe b?t tuy?t v?a ??m b?o an toàn cho xe l?i mang t?i kh? n?ng làm s?ch v??t tr?i.

Cách s? d?ng bình phun b?t tuy?t

Sau khi ?ã pha hóa ch?t xong, chúng ta ti?n hành phun r?a xe. V? van m?t chi?u ?? cho khí nén ?i vào bình. Lúc này, khí nén s? tr?n ??u h?n h?p trong bình. ??i m?t lúc ??n khi áp su?t trong máy ??t t?  – 6 bar thì b?t ??u phun r?a.

Làm ??t b? m?t xe tr??c khi ti?n hành phun b?t tuy?t. Sau ?ó chúng ta ti?n hành phun b?t tuy?t lên b? m?t xe. ??i cho v?t b?n ?ã ???c làm m?m, s? d?ng gi? lau ho?c ch?i lau chuyên d?ng ?? làm s?ch xe.

Cu?i cùng, s? d?ng máy r?a xe ?? x?t trôi h?t l??ng b?t bám trên xe. Lúc này b? m?t xe ?ã s?ch s?, ?? bóng cao, h?n ch? s? bám b?i tr? l?i.

Sau cùng, khi k?t thúc quá trình phun r?a, chúng ta nên v? sinh bình b?t tuy?t tr??c khi c?t gi?. ?? b? h?t l??ng hóa ch?t th?a trong bình.

Xem thêm: Giá b? d?ng c? r?a xe máy

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cách s? d?ng bình b?t tuy?t?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? bình b?t tuy?t có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cách s? d?ng bình b?t tuy?t ?úng chu?n toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment