hướng dẫn cách tự pha chế chai tinh dầu thơm treo xe

N?u không mu?n mua l? tinh d?u treo xe ô tô bán s?n t?i các c?a hàng và có ni?m ?am mê mãnh li?t v?i ?? “handmade” thì b?n có th? t?  pha ch? l? khu?ch tán tinh d?u ?? s? d?ng cho nhu c?u c?a mình.

Trong bài vi?t này, chúng tôi s? h??ng d?n ??n b?n cách pha ch? tinh d?u treo xe ??n gi?n v?i nh?ng d?ng c?, nguyên li?u d? ki?m nh?t, cùng theo dõi nhé!

Cach pha che tinh dau treo xe

1.Cách pha ph? tinh d?u treo xe ô tô

B??c 1:

Pha tinh d?u th?m v?i dung môi v?i t? l? nh? sau:.

N?u b?n s? d?ng d?u n?n nh?( nh? d?u h?nh nhân) thì t? l? khuyên dùng s? là 30% tinh d?u, 70% d?u n?n (vì m?i lo?i tinh d?u s? t??ng ?ng vs nh?ng t? l? khác nhau)

N?u b?n s? d?ng dung môi là n??c, tinh d?u, r??u thì hãy pha ch? v?i t? l? kho?ng 8:1:1 t??ng ?ng v?i các thành ph?n. B?n hãy ?? n??c vào bình ch?a tr??c, cho thêm 15 ??n 20 gi?t tinh d?u tu? lo?i r?i sau ?ó cho thêm c?n ho?c r??u ??n khi nào th?y mùi h??ng ?n và dung d?ch ???c tan b?t (r??u và c?n ???c s? d?ng ?? làm tan tinh d?u)

B??c 2:

?? dung d?ch v?a pha vào bình ch?a. C?m m?t ??u que khu?ch tán vào dung d?ch trong bình và ??i 1 chút ?? h??ng ???c d?n trong thân que. Sau ?ó ??i ??u que trong bình.

2.M?t s? l?u ý khi dùng tinh d?u treo xe ô tô:

M?c dù tinh d?u treo xe ô tô r?t t?t cho s?c kh?e và có nhi?u công d?ng tuy?t v?i nh?ng do là tinh d?u t? nhiên nguyên ch?t nên th??ng có tính nóng, khi b? dây tinh d?u ra tay không nên s? lên da m?t, mi?ng, qu?n áo vì s? b? cay và có th? b? ? qu?n áo sáng màu.

Khi th?i ti?t n?ng nóng, nên treo l? tinh d?u ? phía ít ti?p xúc v?i ánh n?ng m?t tr?i ho?c phía quá nóng, s? làm tinh d?u khu?ch tán nhanh.

Không nên treo tinh d?u ? nh?ng v? trí trong t? mà làm qu?n áo có th? ti?p xúc tr?c ti?p v?i n?p g? c?a l? treo, ho?c tránh làm tinh d?u r?t xu?ng qu?n áo vì tinh d?u nguyên ch?t có th? làm phai màu qu?n áo màu ho?c làm ? các lo?i qu?n áo tr?ng.

Xem thêm: B? ph? ki?n máy r?a xe cao áp ?i kèm

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cách pha tinh d?u treo xe ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? cách pha tinh d?u treo xe ô tô có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cách ?i?u ch? tinh d?u th?m treo xe hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment