Tư Vấn Cách Chăm Sóc Xe Máy

Xe máy chính là m?t ph??ng ti?n ?i l?i ph? bi?n ? n??c ta hi?n nay. M?i m?t ng??i dân ??u s? h?u cho mình m?t chi?c xe máy coi nh? là ph??ng ti?n ?i l?i thu?n ti?n c?a b?n thân. Chính vì v?y mà, cách ch?m sóc xe máy ?úng chu?n nh? th? nào ?? ??m b?o cho xe luôn v?n hành m?t cách êm ái nh?t là th?c m?c c?a r?t nhi?u ng??i dùng. Cùng tìm hi?u k? h?n qua bài vi?t d??i ?ây ?? có th? ch?m sóc chi?c xe máy c?a mình m?t cách ??u ??n, d? dàng.

V? sinh xe th??ng xuyên

Do luôn ph?i ti?p xúc v?i môi tr??ng và ???c s? d?ng m?i ngày nên tình tr?ng xe máy b? bám nhi?u b?i b?n s? x?y ra th??ng xuyên. V?n ?? có th? này ?nh h??ng ??n quá trình v?n hành c?a máy móc và màu s?n, tính th?m m? c?a xe.

Do ?ó, ?? gi? cho chi?c xe luôn m?i, ch? s? h?u xe máy nên làm s?ch xe th??ng xuyên. Chi?c xe s?ch s? ?em l?i s? t? tin cho ng??i ?i?u khi?n. Dung d?ch hóa ch?t chuyên d?ng ?? làm s?ch xe máy s? làm gi?m kh? n?ng han g?, mài mòn và không b? m?t l?p s?n bóng c?a xe. Làm s?ch xe giúp b?o ??m ??ng c? máy có th? ho?t ??ng tr?n tru và s? d?ng xe trong th?i gian dài.

Ki?m tra l?p xe

Vi?c ??u tiên b?n c?n làm chính là ki?m tra l?p xe c?a mình ?? tránh tình tr?ng l?p xe quá mòn, quá c?ng ho?c quá non s? làm ?nh h??ng không t?t cho xe.

N?u trong tr??ng h?p l?p mòn s? làm cho xe khi di chuy?n b? rung l?c, còn l?p quá c?ng n?u ?i v?i t?c ?? cao s? d? làm cho l?p b? n?, cu?i cùng là n?u l?p quá non c?ng làm cho xe gi?m kh? n?ng ?i?n ??y nh?ng l?i lõm trên ???ng ?i và khi?n cho l?p d? b? th?ng khi ?i qua các v?t nh?n, ho?c s?i ?á trên ???ng.

Ti?p ??n chính là ki?m tra nh?ng gân trên l?p xe ?? luôn ??m b?o ???c an toàn trong su?t quá trình s? d?ng. ??c bi?t là ch? ch?n các lo?i l?p có gân trên b? m?t l?p sâu và r?ng nh?: hãng Casumina, Honda…

X? lý v?i b? ph?n l?c gió:

Sau khi ?i t? 1 ??n 2 thánh thì b?n nên ti?n hành tháo l?c gíó b?ng mút ra m?t l?n, sau ?ó ti?n hành th?i s?ch b?i - b?n có th? s? d?ng máy nén h?i k?t h?p v?i súng xì b?i ?? th?i b?i cho l?c gió. B?n có th? s?m m?t chi?c máy khí nén Pegasus r? r? ?? ph?c v? nhu c?u này. Sau ?ó b?n ti?n hành gi?t s?ch, ph?i khô. Khi l?c gió ?ã khô r?i thì b?n ti?n hành nhúng l?c gió vào ph?n d?u nh?n s?ch, sau ?ó ti?n hành v?t cho ráo r?i l?p vào l?c gió.

Khi b?n ti?n hành v? sinh l?c gió thì s? làm cho không khí ? bu?ng ??t ???c ??m b?o s?ch h?n, ít gây ra tình tr?ng ?óng c?n ? b? ph?n ??u supap và piston)

N?u nh? l?c gió c?a b?n s? d?ng b?ng bì gi?y l?c thì t?t nh?t 2-3 tháng b?n c?n ph?i ti?n hành tháo ra m?t l?n. B?n nên s? d?ng khí nén th?i m?nh, nên nh? là th?i t? trong th?i ra nhé ?? có th? ??m b?o th?i h?t b?i bám xung quanh l?c gió. Sau khi l?c gió ?ã s?ch b?i b?n thì b?n ti?n hành l?p tr? l?i.

M?t n?m b?n nên thay l?c gió 1 l?n.

Xem thêm: Ph? ki?n máy r?a xe mini

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? cách ch?m sóc xe máy ?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? cách ch?m sóc xe máy  có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? cách ch?m sóc xe máy chu?n nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment