bàn nâng 1 trụ thủy lực chính hãng

C?u nâng 1 tr? là thu?t ng? khá quen thu?c ??i v?i ngh? r?a xe và ti?m r?a xe. Tuy nhiên ít ai bi?t r?ng bên c?nh c?u nâng thì bàn nâng th?y l?c c?u 1 tr? c?ng là m?t b? ph?n c?c kì quan tr?ng

Cac loai ban nang dung cho cau 1 tru

Vì sao nên l?p ??t bàn nâng 1 tr? r?a xe ô tô ?

Tr??c ?ây, m?i ng??i th??ng th?y các b? bê tông ???c xây c? ??nh ?? d?n xe lên r?a t?i m?t s? c?a hàng r?a xe ô tô. Tuy nhiên, vi?c ??a xe lên b? bê tông v?i ?? d?c r?t cao, g?p nhi?u khó kh?n và th?m chí kém an toàn. H?n n?a, nhân viên r?a xe luôn g?p c?n tr? trong vi?c v? sinh g?m xe b?i khó ti?p c?n ???c v? trí này. Chính vì v?y, c?u nâng 1 tr? r?a xe ???c thi?t k? chuyên nghi?p, linh ho?t có th? ?i?u ch?nh nâng h? v?a t?m v?i nhân viên r?a xe giúp gia t?ng hi?u qu? công vi?c. Vi?c cho xe lên v? trí m?t bàn ch? H c?a c?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô c?ng tr? nên r?t d? dàng vì m?t bàn n?m sát m?t n?n ho?c cao h?n kho?ng 10 cm n?u s? d?ng lo?i c?u nâng r?a xe m?t bàn n?i. Ngoài ra, c?u nâng 1 tr? còn có tính ?ng d?ng cao trong các ho?t ??ng ch?m sóc xe khác nh? s?n ph? g?m xe ô tô, ?? pô xe h?i on/off, thay nh?t, s?a ch?a ô tô.

Bàn Nâng Ch? H Âm N?n

V?i hình th?c l?p âm n?n, bàn nâng c?u s? n?m ngang b?ng v?i m?t n?n, ?i?u này giúp không gian ti?m nhìn g?n, thoáng và th?m m?. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? t?n d?ng diên tích ngay chính v? trí c?u nâng ?? s?a ch?a, thay linh ki?n, d?n n?i th?t hay làm b?t k? m?t công vi?c nào khác mà không lo b? v??ng hay c?n tr? gì.

Tuy nhiên, hình th?c l?p ??t bàn nâng 1 tr? này ?òi h?i s? chính xác c?c cao trong thi công m?t b?ng, bàn nâng không có g? hai bên nên ph?i chú ý khi ch?y xe lên c?u ?? tránh b? ?? trong lúc nâng ho?c xoay ph??ng ti?n. ??ng th?i vi?c d?n v? sinh ti?m c?ng khó kh?n h?n và ?òi h?i ph?i k? ?? tránh ?nh h??ng ??n ty nâng.

Bàn Nâng Ch? H L?p N?i

Tr??ng h?p dùng bàn nâng l?p n?i, bàn nâng s? nhô lên 1 kho?ng t?m 7 – 10 cm so v?i m?t b?ng, ?i?u này tho?t nhìn h?i kém th?m m? và c?ng không th? t?n d?ng v? trí l?p c?u ?? làm nh?ng công vi?c khác.

Nh?ng bù l?i, vì có g? hai bên bàn nâng nên vi?c ch?y xe lên và v?n hành giàn nâng r?a xe du l?ch c?ng an toàn h?n, không lo s? c? ngoài ý mu?n. H?n n?a, vi?c v? sinh ti?m c?ng khá ??n gi?n và d? dàng.

Xem thêm: súng r?a xe cao áp

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? bàn nâng 1 tr? r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? bàn nâng 1 tr? r?a xe có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? bàn nâng 1 tr? r?a xe chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment