Phụ kiện máy rửa xe áp lực cao

Khi mua máy r?a xe cao áp th??ng có ph? ki?n ?i kèm, v?y b? ph? ki?n máy r?a xe cao áp ?i kèm g?m gì? Ch?c n?ng ra sao? C?n n?m ???c ch?c n?ng c?a các ph? ki?n s? giúp ng??i dùng s? d?ng máy hi?u qu? h?n, t?n d?ng t?i ?a ch?c n?ng máy.

Bo phu kien may rua xe cao ap 3

1.Ph? ki?n máy r?a xe cao áp g?m nh?ng gì?

V?i thi?t k? nh? g?n, s? d?ng ti?n l?i cùng v?i nh?ng ph? ki?n t?ng kèm theo. Máy r?a xe cao áp ?ang ???c ?a chu?ng nh?t trên th? tr??ng hi?n nay. Khi mua máy, ngoài thân máy thì còn có nh?ng ph? ki?n ?i kèm theo nh?:

2.Dây áp l?c

T?t c? máy r?a xe mini h?u nh? không th? thi?u lo?i dây áp l?c. Các lo?i máy x?t r?a c?a Hiroma ??u có tích h?p s?n dây ch?u áp l?c v?i ?? dài 8 mét. N?u khách hàng có nhu c?u s? d?ng dây dài thêm thì có th? l?a ch?n dây áp l?c 15 mét. Dây phun r?a s?n xu?t trên dây chuy?n hi?n ??i c?a Nh?t B?n. Làm b?ng ch?t li?u siêu b?n b?, ch?u ???c áp l?c cao, d?o dai và ??c bi?t có kh? n?ng ?àn h?i.

3.Súng áp l?c

Súng là ph? ki?n quan tr?ng không th? không nh?c ??n. Súng ???c k?t n?i v?i dây phun áp l?c. Có trang b? ph?n cò ?? ng??i s? d?ng d? dàng thao tác v?n hành. Có lo?i súng thân dài và súng thân ng?n ?? ph?c v? các nhu c?u x?t r?a khác nhau. Súng thân dài th??ng ???c dùng ?? ph?c v? nhu cùa x?t r?a ô tô, sân v??n chu?ng tr?i. Súng thân ng?n giúp ng??i dùng phun r?a sâu trong các ngõ ngách c?a xe,..

4.Béc phun c?a máy r?a xe

Béc phun là ph? ki?n giúp cho ng??i s? d?ng có th? ?i?u ch?nh áp l?c n??c. Thông th??ng thì máy r?a phun x?t r?a xe gia ?ình s? có 4 ??u béc phun ?ó là béc phun 0 ??, 15 ??, 25 ?? và 45 ??.

Khi s? d?ng, ng??i th? ti?n hành thay các ??u béc phun này vào các ??u súng phun thì nó s? t?o thành các góc v?i áp l?c n??c t?o ra khác nhau, ?i?u này s? phù h?p v?i t?ng yêu c?u.

Khi r?a xe ?? làm ??t b? m?t, ng??i dùng s? d?ng s? d?ng béc phun 25 ?? ?? phun.Ti?p ??n dùng béc phun 15 ?? ?? có th? làm s?ch các v?t bùn ??t ? các v? trí g?m xe, bánh xe.Sau khi ph? b?t tuy?t xong, s? d?ng ??u phun 0 ??, béc này m?nh có tác d?ng ?ánh bay nh?ng v?t b?n c?ng ??u Cu?i cùng s? dùng ??n béc phun 40 ??. ?? làm s?ch toàn b? l?i t? nóc ??n g?m xe h?i.

Xem thêm: Cách s? d?ng máy r?a xe cao áp

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? b? ph? ki?n máy r?a xe cao áp?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? b? ph? ki?n máy r?a xe cao áp có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? b? ph? ki?n ?i kèm máy r?a xe cao áp hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment