Bình tạo bọt tuyết rửa xe gắn súng phun

Bình phun b?t tuy?t g?n súng phun r?a xe là s?n ph?m ???c thi?t k? v?i dung tích nh? và có ??u vòi giúp ?i?u ch?nh c??ng ?? phun x?t b?t tuy?t, không ch? ti?n l?i cho ng??i s? d?ng mà còn mang l?i c?m giác chuyên nghi?p h?n cho d?ch v? r?a xe c?a mình.

Binh tao bot tuyet gan sung phun rua xe cam tay kokoro 1

??c ?i?m c?a s?n ph?n bình t?o b?t tuy?t súng phun r?a xe

?ng hút dung d?ch nay ?ã có thêm bình l?c nh? ?? có th? l?c ???c nh?ng cát t? ch?t d? có trong n??c c?a b?n , h?n ch? ???c tình tr?ng ngh?t c?c t?o b?t trong bình

Bình tao b?t tuy?t ???c làm t? nh?a t?ng h?p cao c?p ch?c ch?n h?n nhi?u so v?i bình m?u c?

Trên thân bình có s?n thang chia, có th? d?a vào ?ó ?? pha theo t? l? c?a dung d?ch

Thao tác pha dung d?ch nhanh g?n, không m?t nhi?u th?i gian, không ?nh h??ng t?i quy trình r?a xe.

Vòi x?t có th? tùy ch?nh góc xòe r?ng khác nhau và có th? thay ??i góc x?t tránh ph?i thao tác tay nhi?u

Thi?t k? nh? g?n, ti?n d?ng, d? dàng mang theo.

?? b?n cao không ph?i t?n nhi?u chi phí c?ng nh? công s?c b?o d??ng

S?n ph?m l?p v?i ??u súng phun b?t r?a xe thay th? béc phun n??c

??u phun c?a bình có th? xoay ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng, ?? bao ph? c?a b?t tuy?t, ??ng th?i có th? t?ng gi?m l??ng b?t tùy theo nhu c?u.

?u ?i?m c?a bình t?o b?t tuy?t r?a xe

- Bình có th? k?t n?i nhanh chóng v?i các lo?i sung phun có ??u n?i nhanh 1/4inch (~13mm)

- Bình x?t b?t tuy?t r?a xe c?m tay dùng v?i máy r?a xe áp l?c cao gia ?ình ho?c máy r?a xe cao áp chuyên nghi?p dành cho ti?m r?a xe.

- Kh? n?ng t?o b?t c?c t?t

- ??u phun c?a bình có th? xoay ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng, ?? bao ph? & ?? ??c loãng c?a b?t tuy?t, ??ng th?i có th? t?ng gi?m l??ng b?t tùy theo nhu c?u.

- Có th? k?t n?i nhanh chóng v?i các lo?i sung phun có ??u n?i 1/4inch.

- ?? b?n cao không ph?i t?n nhi?u chi phí c?ng nh? công s?c b?o d??ng.

Xem thêm: Dung d?ch t?y r? sét

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? bình t?o b?t tuy?t g?n súng phun r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? bình t?o b?t tuy?t g?n súng phun r?a xe có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? bình t?o b?t tuy?t g?n súng phun r?a xe toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment