Bình Bọt Tuyết Mini Cầm Tay Giá Rẻ

Bình b?t tuy?t mini c?m tay ???c ?a chu?ng và s? d?ng ph? bi?n hi?n nay, b?i thi?t k? nh? g?n, ki?u dáng b?t m?t, ti?n d?ng, thao tác r?a xe nhanh g?n, và chuyên nghi?p.

T?i sao nên s? d?ng bình phun b?t tuy?t c?m tay?

Binh phun bot tuyet cam tay co to 4

Ngày nay, khi công ngh? r?a xe b?t tuy?t ?ang d?n tr? nên ph? bi?n, vi?c trang b? nh?ng d?ng c?, h? tr? là không th? thi?u, và bình t?o b?t tuy?t c?m tay v?i m?c giá h?p lý, ?ang là l?a ch?n sáng giá nh?t b?i nh?ng nguyên nhân sau:

  • Ti?n l?i, khi r?a xe thay vì ph?i pha t?ng xô dung d?ch, b?n ch? c?n ?? dung d?ch và n??c vào bình theo t? l? nh?t ??nh, sau ?ó k?t n?i v?i ngu?n h?i s?n có, phun ??u b?t lên kh?p b? m?t xe là ???c.
  • Bình x?t b?t tuy?t 1L còn có th? ?i?u ch?nh ???c l??ng b?t tuy?t phun ra nhi?u hay ít, ?? thích h?p v?i nhu c?u s? d?ng, tránh lãng phí dung d?ch.
  • Giá r?: So v?i vi?c ph?i b? ra t? 1.500.000?- 2.000.000? ?? mua m?t bình b?t tuy?t l?n, thì vi?c b? ra 500.000? s? ??n gi?n h?n nhi?u v?i các ti?m r?a xe máy, r?a xe máy bán chuyên nghi?p ho?c r?a xe t?i nhà., ?? b?t k?p v?i xu h??ng r?a xe b?t tuy?t ?ang ???c ?a chu?ng trong ngành d?ch v? và ch?m sóc xe.
  • Nh? g?n: V?i thi?t k? nh? g?n, bình không chi?m di?n tích nh? các bình l?n, thao tác r?a, và c?t gi? t??ng ??i d? dàng.

H??ng d?n cách s? d?ng bình phun b?t tuy?t c?m tay

Nuoc rua xe trung tinh 1

Các lo?i bình t?o b?t c?m tay, ??u ?ã ???c l?p ??t s?n khi ??n tay khách hàng, vì v?y các b?n không ph?n ph?i l?p ??t mà có th? b?t ??u s? d?ng ngay.

??u tiên là m? n?p bình ch?a, pha dung d?ch b?t tuy?t theo t? l? c?a nhà s?n xu?t.

Sau khi ?ã pha xong dung d?ch, thì t?i ph?n k?t n?i v?i máy nén khí giá r? qua ?o?n dây h?i, trên bình có s?n m?t ??u ??c ch? c? 1/4″ t??ng ???ng v?i ?ng dây phi 8mm ho?c phi 10mm, ho?c g?n v?i máy r?a xe. Các b?n nên chú ý ?? s? d?ng.

Áp l?c ?? ?? phun b?t là t? 2 - 8 bar có ngh?a là s? dùng tho?i mái ??i v?i máy h?i 1 c?p và 2 c?p .

Ph?n tay c?m c?a bình, còn ???c thi?t k? 1 van màu xanh, có ch?c n?ng m?/khóa vi?c hút dung d?ch.

Khi ?ã k?t n?i xong v?i máy nén khí, van hút ?ã ???c m?, b?n b?t ??u  bóp cò ? phía tay c?m ?? phun dung d?ch, bóp sâu n?u mu?n l??ng dung d?ch phun nhi?u, và nh? cò t? t?, ?? gi?m b?t.

T? v?n mua bình b?t tuy?t c?m tay

Nh? v?y, bình b?t tuy?t c?m tay là m?t thi?t b? h?u ích trong công vi?c v? sinh xe máy, ô tô. Chúng càng ?em l?i hi?u qu? cao h?n khi tích h?p trên máy b?m n??c r?a xe cao áp.

H?n n?a lo?i bình này khá thông d?ng khi dùng v?i dung d?ch r?a xe không ch?m b?i pha d? dàng, g?n nh? d? làm vi?c c?ng nh? b?o qu?n, súc r?a.

Khách hàng c?n mua bình b?t tuy?t các lo?i nói riêng và thi?t b? r?a xe nói chung liên h? TAHICO qua s? 0987 694 999 ?? ???c ph?c v?!

Add a comment