Bình tạo bọt tuyết rửa xe siêu mịn

T?i các ti?m r?a xe, chúng ta th??ng th?y trong quá trình phun r?a xe s? ???c ph? m?t l?p b?t bông tr?ng. ?ó chính là do các bình b?t tuy?t r?a ô tô, xe máy.

Cùng tìm hi?u v? máy r?a xe b?t tuy?t nhé!

Bình b?t tuy?t r?a xe là gì?

Binh bot tuyet rua xe

V? c? b?n, bình b?t tuy?t hay còn g?i là bình x?t b?t tuy?t, bình phun b?t tuy?t,… là m?t thi?t b? r?a xe quan tr?ng và ti?n d?ng nh?t hi?n nay.

Bình cung c?p b?t tuy?t giúp b?n r?a xe s?ch, nhanh, mà l?i vô cùng chuyên nghi?p. B?t tuy?t ???c t?o ra t? dung d?ch r?a xe và n??c theo t? l? chu?n 1:6 ti?t ki?m mang l?i hi?u qu? g?p 2 l?n so v?i n??c th??ng.

Lý do b?n nên dùng máy phun b?t tuy?t

Bình b?t tuy?t là “nhân viên tích c?c” giúp b?n t?ng g?p 2 doanh thu mà không ?òi t?ng l??ng.

M? c?a hàng r?a xe, b?n s? không th? ho?t ??ng t?i ?a công su?t n?u nh? không có s? xu?t hi?n c?a bình phun b?t tuy?t.

B?i:

 • T?o b?t tuy?t r?a trôi v?t b?n ch? qua 1 l?n lau
 • T?ng t?c ?? r?a lên g?p 2 l?n so v?i ph??ng pháp c?
 • Xóa s? v?t b?n c?ng ??u bám trên xe trong nháy m?t
 • Ch? c?n pha dung d?ch 1 l?n trong ngày
 • Ti?t ki?m s?c l?c c?a nhân công, chi phí c?a ch? c?a hàng

C?u t?o bình x?t b?t tuy?t

Binh bot tuyet rua xe 3

???c thi?t k? t? yêu c?u th?c t? t?i các ti?m r?a xe máy ô tô, bình b?t tuy?t:

Có bánh xe cao su và chân ?? c? ??nh giúp b?n thu?n ti?n di chuy?n mà v?n v?ng trãi khi ho?t ??ng.

Van áp su?t ??m b?o an toàn cho ng??i s? d?ng v? áp su?t ? ng??ng cho phép.

Van ?óng m? t?i ??u ?? dung d?ch, k?t h?p v?i ph?u ?i kèm ?em l?i thu?n ti?n t?i ?a

Ngoài mua máy r?a xe dây ?ai, b?n có bi?t các ti?m r?a xe hi?n nay ?ang ?a chu?ng bình phun b?t tuy?t lo?i nào?

02 Lo?i bình b?t tuy?t c? b?n hi?n nay

Hi?n nay, có 2 dòng bình r?a xe b?t tuy?t ???c làm t? 2 lo?i ch?t li?u khác nhau là s?t và inox.

M?i dòng có nh?ng ?u ?i?m và nh??c ?i?m khác nhau.

Bình b?t tuy?t s?t giá thành r?t r?, v? bình l?i dày nh?ng l?i d? b? xu?t hi?n g? sét sau 1 th?i gian s? d?ng.

Bình phun b?t tuy?t inox giá thành có chút cao h?n so v?i lo?i s?t nh?ng v? bình l?i b?n không b? g? sét trong th?i gian s? d?ng.

Giá bình b?t tuy?t r?a xe bao nhiêu ti?n?

Giá bán bình phun t?o b?t tuy?t r?a xe ph? thu?c vào:

 • Th??ng hi?u nào: Kokoro, Pallas, 702, Trung Qu?c
 • Ch?t li?u làm bình: Inox 304, 201, s?t hay nh?a…
 • Lo?i bình ra sao: Bình l?n, bình c?m tay, bình khí nén
 • ??n v? cung c?p là ai: Nhà s?n xu?t, ??i lý, c?a hàng bán l?
 • Tình tr?ng s?n ph?m: M?i, c?…

Mua bán bình b?t tuy?t giá r?

Khách hàng có nhu c?u mua bình b?t tuy?t r?a xe hãy chú ý nh?ng ?i?m sau ?? yên tâm v? ch?t l??ng s?n ph?m c?ng nh? h??ng ch? ?? b?o hành uy tín.

 • Ch?n các ??n v? l?n, lâu n?m trên th? tr??ng
 • Nên mua s?n ph?m m?i, h?n ch? mua hàng thanh lý
 • ?u tiên th??ng hi?u t?t, ???c nhi?u ng??i tin dùng

N?u ch?a bi?t ??n ?âu, hãy ?? TAHICO h? tr? b?n. Liên h? ngay 0915 877 096 – 0905  007 066 ?? ???c t? v?n và ph?c v? 24/7

Xem thêm: máy b?m r?a xe mini, ben nâng xe máy m?i nh?t hi?n nay.

Tùy vào ch?t li?u và dung tích, nhu c?u s? d?ng mà b?n ch?n cho mình bình b?t tuy?t phù h?p nh?t v?i nhu c?u và túi ti?n c?a mình nhé!

Add a comment