Bình bọt tuyết cầm tay 1 lít chuyên dụng

Khá nhi?u khách hàng h?i v? v?n ??: Pha ??y m?t bình b?t tuy?t c?m tay 1 lít r?a ???c bao nhiêu xe ô tô 7 ch?? – Chính vì th?, trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? gi?i ?áp chi ti?t v? v?n ?? này, t? ?ó b?n có th? ??c l??ng ???c s? l??ng dung d?ch tiêu hao c?ng nh? l?i nhu?n kh?u tr? khi r?a xe.

Binh bot tuyet cam tay 1 lit rua duoc bao nhieu xe o to 7 cho

Bình b?t tuy?t c?m tay 1 lít

Bình phun b?t tuy?t 1 lít là s?n ph?m chuyên dùng ?? t?o ra b?t tuy?t r?a các dòng xe t? xe ??p, xe g?n máy, xe ô tô...S?n ph?m ???c s? d?ng r?ng dãi t?i các ti?m r?a xe  g?n máy, ti?m r?a tô tô, gara ch?m sóc ô tô. ?? s? d?ng súng r? dàng chúng ta nên k?t h?p vào súng r?a xe c?a máy cao áp.

L?i ích khi s? d?ng bình phun b?t tuy?t

Bình phun b?t tuy?t là thi?t b? ch?a h?n h?p dung d?ch hóa ch?t t?y r?a chuyên d?ng cùng v?i n??c ???c pha theo t? l? nh?t ??nh. Máy ho?t ??ng nh? h? th?ng khí nén l?y t? máy nén khí. Khí nén s? theo dây truy?n vào trong bình ch?a và d??i áp l?c c?a lu?ng khí nén, h?n h?p dung d?ch ???c tr?n ??u lên. Khi bóp cò b?t tr?ng s? ???c phun ra. Chính l?p b?t tr?ng này s? giúp làm s?ch các thi?t b? nh? ô tô, xe máy... hi?u qu? ??ng th?i nó c?ng là lý do t?i sao d?ng c? này l?i có tên g?i là bình b?t tuy?t.

S? d?ng bình b?t tuy?t ?ang là l?a ch?n c?a r?t nhi?u ti?m r?a xe hi?n nay. Lý do có th? k? t?i nh? sau:

S?n ph?m ???c c?u t?o ch?c ch?n, có tr?ng l??ng nh? l?i d? dàng di chuy?n giúp cho quá trình r?a xe ???c thu?n ti?n h?n.

Thi?t k? súng phun thông minh giúp ng??i dùng ch? ??ng h?n khi ?i?u ch?nh quá trình t?o b?t ??ng th?i cho kh? n?ng b?n b?t xa h?n bình th??ng

M?t bình b?t tuy?t 1 lít r?a ???c bao nhiêu?

Lo?i bình b?t tuy?t này dùng v?i máy r?a xe cao áp, ? ?ây chúng tôi dùng máy r?a xe áp l?c cao OKAZUNE ?i?n 3 pha 7.5kw.

Sau khi pha dung d?ch và l?p vào máy r?a xe, ti?n hành ph? b?t toàn xe ??i v?i ô tô Toyota 7 ch? cho k?t qu? s? d?ng h?t 250ml dung d?ch. Nh? v?y, m?t bình b?t tuy?t mini c?m tay 1 lít pha ??y s? r?a ???c t?m 7 chi?c xe ô tô 7 ch?.

Xem thêm: Cách xác ??nh tu?i th? l?p

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? bình b?t tuy?t c?m tay 1 lít?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá , h??ng d?n chi ti?t v? bình b?t tuy?t c?m tay 1 lít có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? bình b?t tuy?t c?m tay 1 lít r?a ô tô hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment