Ben nâng rửa xe máy giá rẻ chính hãng

Ben nâng r?a xe máy là m?t trong nh?ng d?ng c? không th? thi?u cho m?t ti?m r?a xe máy hi?n nay. ?? ?áp ?ng nhu c?u ch?m sóc t? m? h?n cho chi?c “x? yêu” c?a quý khách hàng mà các ti?m r?a xe máy ?ã ??u t? trang thi?t b? nhi?u h?n. G?m máy r?a xe, ben nâng r?a xe máy, bình x?t b?t tuy?t, máy hút nh?t, súng x?t khô…

Các lo?i c?u nâng 1 tr? ben chuyên r?a xe máy

Ben nang rua xe may

Ben nâng r?a xe máy có 2 lo?i: ben h?i và ben d?u.

Ben h?i: là lo?i ben ?ã ???c tích h?p d?u s?n trong ben, không c?n dùng ??n bình d?u riêng. Ch? c?n l?p ??t c? c?m và k?t n?i v?i ???ng h?i là ?ã có th? s? d?ng.

?u ?i?m: l?p ??t nhanh chóng, d? dàng, giá thành r? h?n.

Nh??c ?i?m: ?ng d?n d?u b?ng nh?a, không b?n b?ng lo?i ?ng ??ng.

– Ben d?u: lo?i ben này có bình d?u riêng ???c k?t n?i v?i ty ben b?ng ?ng ??ng.

?u ?i?m: ?? b?n cao h?n.

Nh??c ?i?m: giá cao h?n.

Cách l?p ??t c?u nâng r?a xe g?n máy

Khi mua s?n ph?m ben khí nén s? g?m có các thi?t b? nh? sau kèm theo: Tr? nâng xe máy, bàn nâng xe máy, ?ng d?n d?u, ty ben, h? thông dây h?i.

M?i ??a hình s? có m?i cách l?p ??t khác nhau vì th? có th? không chính xác tuy?t ??i, khi s? d?ng ben khí nén, c?u nâng 1 tr?, c?u nâng 2 tr?. Nói chung là các thi?t b? nâng h? thì m?i ng??i c?n g?i k? thu?t xu?ng kh?o sát m?t b?ng lên b?ng v? chi ti?t m?t cách c? th?.

N?u s? d?ng nhi?u ben th?y l?c mini thì nên s? d?ng kho?ng cách m?i ben là 1,5m ?? ??m b?o an toàn. Chi?u sâu c?a ben nâng t?m 1m nh? th? là ?n, h? th?ng dây s? tuy theo m?t b?ng mà ?i dây cho h?p lý nh?t.?ây là s?n ph?m ben r?a xe máy chuyên d?ng dành cho vi?c r?a xe máy v?i thi?t k? g?n, l?p ??t d? dàng, ít t?n di?n tích, nâng xe lên d? dàng.

>>> Xem các s?n ph?m bán ch?y t?i TAHICO: C?u nâng 1 tr? r?a xe ô tô - Máy r?a xe

Công d?ng c?a tr? nâng r?a xe honda

Chuc nang ben nang xe may

Xe ???c nâng lên m?t góc 45 ?? so v?i m?t ??t giúp r?a s?ch nh?ng n?i khó r?a nh? g?m xe. ??n gi?n, d? s? d?ng.

-Bàn nâng có khóa kép chân ch?ng ?a n?ng. C?t ben b?ng inox, ch?u ??ng t?t trong môi tr??ng ?m ??t.

Giá c? kích nâng xe máy

Giá ben nâng r?a xe máy d??i 2 tri?u ??ng, còn chi ti?t c? th? còn tùy vào:

- Lo?i ben h?i hay d?u

- ??n v? nào cung c?p

- Tình tr?ng s?n ph?m m?i hay c?

Mua bán ben nâng xe máy giá r? chính hãng

TAHICO chuyên cung c?p ben nâng xe máy t?i các thành ph? l?n nh? H? Chí Minh, Hà N?i, ?à N?ng c?ng nh? 60 t?nh thành còn l?i trên toàn qu?c.

Giá t?t nh?t th? tr??ng

B?o hành chính hãng 1 n?m

H? tr? tr?n ??i t? s?a ch?a, thay th? linh ki?n, di d?i

Giao hàng t?n n?i toàn qu?c.

Liên h? ngay ?? s? h?u ben nâng r?a xe máy ch?t l??ng các b?n nhé!

  • Công ty TAHICO Equipment
  • ??a ch?: C40 Chung C? Khang Gia - ???ng 45 - Ph??ng 14 - Gò V?p.
  • Email: lienhe@tahico.vn
  • S? ?i?n tho?i: 0905 877 096

Chúc các b?n ch?n ???c cho mình m?t ben nâng xe máy ?ng ý.

Add a comment