Bán Béc Tia Thẳng Cho Máy Rửa Cao Áp

Béc tia th?ng cho máy r?a cao áp v?i l?c công phá m?nh th??ng dùng cho nh?ng v?t b?n c?ng ??u nh? bùn ??t bám lâu ngày, g? sét,… ?ây là ph? ki?n máy r?a xe c?n thi?t khi v? sinh xe hay thi?t b? công nghi?p.

Bec tia thang cho may rua cao ap

Béc tia th?ng là gì?

??u tiên chúng ta hãy cùng tìm hi?u v? béc phun máy r?a xe. N?u ?ã t?ng ti?p xúc v?i máy phun r?a xe thì h?n b?n ?ã không còn xa l? gì v?i béc phun. ?ây là m?t linh ki?n máy r?a xe hay c? th? h?n là m?t b? ph?n thu?c súng phun ???c k?t n?i v?i ??u vòi phun nh?m gia t?ng dòng n??c áp l?c cho quá trình phun r?a thêm hi?u qu?.

Hi?n nay có r?t nhi?u lo?i ??u béc phun máy r?a xe và béc tia th?ng là m?t trong s? ?ó. Ngoài ra chúng ta còn có các d?ng ??u béc khác nh? béc d? qu?t, béc ?a n?ng 2 tia xoay chi?u, béc 0 ??, béc 15 ??, béc 25 và 40 ??,...

Béc tia th?ng là lo?i ??u béc mà khi chúng ta bóp cò s? cho ra m?t dòng n??c th?ng duy nh?t v?i áp l?c n??c vô cùng m?nh m?. ??u béc này cho ra dòng n??c áp l?c l?n t??ng t? nh? ??u béc 0 ?? v?y.

??i v?i nh?ng model máy r?a xe cao áp không có h? th?ng béc ?a n?ng (4 ??u béc 0, 15, 25, 40 ??) hay nh?ng model máy r?a xe mini thì s? dùng ??u béc này ?? ?ánh bay nh?ng v?t b?n c?ng ??u.

?u ?i?m c?a béc tia th?ng

Hi?u su?t phun r?a cao, kh? n?ng làm s?ch l?n

Tính ?a d?ng cao

?? b?n c?a béc tia th?ng máy r?a xe l?n

Giá thành c?a ??u béc tia th?ng r?, d? thay m?i

H??ng d?n s? d?ng lo?i ??u béc tia th?ng

??i v?i t?ng giai ?o?n c?a quá trình r?a xe mà ??u béc tia th?ng ???c ?ng d?ng khac nhau. C? th? nh?:

- Nhân viên r?a xe s? kh?i ??ng thi?t b? r?a xe r?i s? d?ng ??u béc phun phù h?p ?? làm ??t toàn thân ph??ng ti?n. ?? th?c hi?n công vi?c này thì b?n c?n dùng lo?i ??u béc có áp l?c n??c không quá cao, v?a ?? ?? có th? r?a trôi các lo?i b?i b?n bám dính bên ngoài v? xe.

- Ti?p ?ó, ng??i dùng s? l?a ch?n lo?i ??u béc có áp l?c n??c l?n h?n ?? r?a trôi nh?ng v?t b?n bám lâu ngày trên thân xe nh? v?t s?n, phân chim, côn trùng, v?t xi m?ng... Khi s? d?ng l?i ??u béc này b?n s? r?a trôi v?t b?n mà không s? làm h? h?i v?t s?n hay tr?y x??c xe.

Trong quá trình s? d?ng ??u béc thì b?n chú ý không nên dùng súng phun ?? làm s?ch v?t b?n t?i m?t v? trí quá lâu. B?i áp l?c n??c m?nh có th? làm n?t, v? v? nh?a c?a xe.

 Sau cùng, ng??i r?a xe s? s? d?ng ??u béc tia th?ng v?i áp l?c n??c l?n nh?t ?? v? sinh toàn b? g?m, bánh và các ngóc ngách b?n trên xe. Lo?i ??u béc 0° có tác d?ng làm s?ch các v?t b?n lâu ngày ?? làm s?ch toàn b? xe hoàn toàn.

Xem thêm: cách ch?m sóc xe máy

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? béc tia th?ng cho máy r?a cao áp?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? béc tia th?ng cho máy r?a cao áp  có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? béc tia th?ng cho máy r?a cao áp chu?n nh?t hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment