bàn chải cọ rửa vành ô tô chuyên dụng giá rẻ

Mâm xe hay vành xe là m?t b? ph?n r?t khó lau chùi vì các b? m?t không b?ng ph?ng, nhi?u ngóc ngách, v?i bàn ch?i c? r?a vành ô tô cao c?p là d?ng c? r?a xe chuyên nghi?p r?t hoàn h?o ?? lau chùi d?n r?a các lo?i mâm xe, các b? ph?n khác.

S?i nh?a t?ng h?p này r?n v?i các ch?t b?i b?n, nh?a ???ng, nh?ng m?m d?u v?i các l?p ??ng s?n do ?ó mâm xe ???c ch?m sóc k?.

Ban chai co rua vanh xe cao cap

??C ?I?M S?N PH?M

D?ng c? chuyên d?ng r?a xe, r?a vành, l?p xe, ch?i chà và làm s?ch m?t cách nhanh chóng mà không c?n dùng nhi?u n??c r?a xe

Bàn ch?i c? r?a vành xe cao c?p dùng c? r?a t?t c? các b?i b?n, d?u m? bám trên vành, l?p thân xe và b?t k? b? m?t c? r?a nào khác

Lông bàn ch?i có ?? c?ng v?a ph?i, ?ánh bay b?i b?n nh?ng không làm x??c các b? m?t ti?p xúc

Cán c?m cao su s? rãnh t?ng ?? bám khi c?m. Lông bàn ch?i có m?t ?? thích h?p, ?àn h?i t?t, c?i thi?n hi?u qu? r?a.

Bàn ch?i m?m, linh ho?t v?i tay c?m dài và thi?t k? c?a ??u ch?i có th? c? r?a nh?ng góc khó nh?t c?a mâm xe ô tô.

BÀN CH?I C? R?A L?P XE Ô TÔ

Bàn ch?i c? r?a l?p xe ô tô

Có tay c?m ch?c ch?n, nh? g?n, d? dàng mang theo khi di chuy?n xa

S? lông bàn ch?i dài giúp quyét s?ch các b?i b?n ? nh?ng khe h? sâu c?a bánh xe

Cán c?m b?ng cao su t?ng ?? bám khi c?m, giúp th? s?a xe thao tác nhanh và chuyên nghi?p h?n.

BÀN CH?I QUÉT DUNG D?CH BÓNG L?P LÊN XE

Bàn ch?i quét dung d?ch bóng l?p lên xe

Giúp cho vi?c làm ?en l?p ???c nhanh và ??u.

Cán bàn ch?i và b? m?t nó có hình bán nguy?t ?? ?p vào b? m?t l?p, nhìn r?t chuyên nghi?p và h?u d?ng.

Không c?n dùng nhi?u hóa ch?t bóng v? xe b?n v?n có th? làm ??p cho l?p ô tô, ti?t ki?m chi phí.

Mi?ng mút ?ánh bóng l?p có th? g? ra ho?c dán l?i, sau khi dùng m?t th?i gian n?u mi?ng mút b? mòn, b?n s? r?t d? dàng thay th?.

Xem thêm: Bình t?o b?t tuy?t.

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? bàn ch?i c? r?a vành xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? bàn ch?i c? r?a vành xe có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? bàn ch?i c? r?a vành xe chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment