Súng phun bọt tuyết cầm tay

Súng phun r?a xe b?t tuy?t là thi?t b? “h? tr? ??c l?c” k?t h?p v?i bình t?o b?t tuy?t giúp  r?a xe s?ch, nhanh và ti?t ki?m ???c nhi?u chi phí.

Sung phun bot tuyet 1

?u ?i?m C?a Súng Phun R?a Xe

- ??u phun c?a bình có th? xoay ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng, ?? bao ph? c?a b?t tuy?t, ??ng th?i có th? t?ng gi?m l??ng b?t tùy theo nhu c?u.

- Bình có th? k?t n?i nhanh chóng v?i các lo?i sung phun có ??u n?i nhanh 1/4inch (~13mm)

- Bình x?t b?t tuy?t r?a xe c?m tay dùng v?i máy r?a xe b?t tuy?t gia ?ình ho?c máy r?a xe cao áp chuyên nghi?p dành cho ti?m r?a xe.

- Kh? n?ng t?o b?t c?c t?t

- ??u phun c?a bình có th? xoay ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng, ?? bao ph? & ?? ??c loãng c?a b?t tuy?t, ??ng th?i có th? t?ng gi?m l??ng b?t tùy theo nhu c?u.

- Có th? k?t n?i nhanh chóng v?i các lo?i sung phun có ??u n?i 1/4inch.

- ?? b?n cao không ph?i t?n nhi?u chi phí c?ng nh? công s?c b?o d??ng.

Súng phun b?t tuy?t Jully

Súng Jully g?n v?i bình phun b?t tuy?t Pallas chính là l?a ch?n hàng ??u ?? b?n r?a xe không ch?m.Lo?i súng này có r?t nhi?u ?u ?i?m t?t v? ki?u dáng thi?t k?, tính n?ng, nên ???c nhi?u ng??i l?a ch?n.

Thi?t b? g?n tr?c tuy?t vào ??u phun c?a bình b?t tuy?t Pallas nên s? d?ng d? dàng và ti?n l?i.

Thân súng dài, l?c phun m?nh, thi?t k? v?i ?? cong, tay c?m nh? g?n d? dàng thao tác khi r?a xe, ??c bi?t khi vào sâu n?i g?m xe, g?p khúc h?n..

S?n ph?m ???c thi?t k? v?i lõi thép không g?, b?n, có tu?i th? cao.

Súng phun b?t  siêu m?n có th? k?t h?p v?i ??y ?? 4 lo?i béc r?a xe t? 0, 15, 25, 40 ??.

??u n?i b?ng ??ng b?n và khá ch?c ch?n

Súng phun b?t tuy?t cao áp

?ây là s?n ph?m ”2 trong 1”  v?a t?o b?t tuy?t r?a xe mà không c?n mua thêm bình phun b?t tuy?t lo?i l?n cho máy r?a xe cao áp. Súng ho?t ??ng ?? t?o b?t tuy?t k?t h?p v?i áp l?c cao r?t d? dàng, l?i g?n nh? ti?n l?i không còng k?nh, không chi?m di?n tích.

Kh? n?ng t?o b?t tuy?t t?t, b?t tuy?t ??u và m?n

??u phun c?a bình có th? xoay ?? ?i?u ch?nh ?? r?ng, ?? bao ph? c?a b?t tuy?t, ??ng th?i có th? t?ng gi?m l??ng b?t tùy theo nhu c?u c?a m?i b?n.

Có th? k?t n?i nhanh chóng v?i các lo?i sung phun có ??u n?i 1.3mm

?? b?n cao không ph?i t?n nhi?u chi phí c?ng nh? công s?c b?o d??ng

Chi phí ??u t? th?p, không c?n ??u t? thêm bình b?t tuy?t lo?i to

Xem thêm: Ty nâng c?u nâng 1 tr?

Có ph?i quý khách ?ang mu?n tìm hi?u v? súng phun b?t tuy?t r?a xe?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? súng phun b?t tuy?t có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline: 0987 694 999(Mi?n Nam), 0905 007 066 (Mi?n Trung), 0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? súng phun b?t tuy?t r?a xe chính hãng toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé.

Add a comment