Những Loại Máy Đánh Bóng Ô Tô Thông Dụng

Ngày x?a khi ch?a xu?t hi?n các lo?i máy ?ánh bóng xe ô tô thông d?ng thì ?a s? công vi?c ?ánh bóng ??u ???c th?c hi?n b?ng tay m?t cách th? công. Cho nên không ??t ???c k?t qu? t?t nh? mong mu?n. N?m b?t ???c nhu c?u s? d?ng c?a ??i ?a s? khách hàng trong nh?ng n?m g?n ?ây các nhà s?n xu?t ?ã tung ra th? tr??ng nhi?u m?u máy s? h?u h? th?ng công ngh? cao, tiên ti?n b?c nh?t. Ch?c ch?n s? là gi?i pháp hàng ??u ?? ??n công vi?c ?ánh bóng cho ô tô c?a b?n.

Su dung may danh bong maxshine

Máy ?ánh bóng ??ng tâm (Rotary Polisher)

Máy ?ánh bóng ??ng tâm (Rotary Polisher) ? Vi?t Nam còn ???c g?i v?i tên g?i khác là máy m?t tua. Chúng là th? h? máy ?ánh bóng xe ô tô ra ??i ??u tiên vào n?m 1950.

V?i ?u ?i?m là công su?t m?nh, có kh? n?ng x? lý s?ch các b? m?t t?t, giá thành không cao, ?? b?n cao thì hi?n nay máy ?ánh bóng này ???c s? d?ng ph? bi?n t?i nhi?u c?a hàng, trung tâm r?a xe, ch?m sóc xe chuyên nghi?p. Tuy nhiên, do ho?t ??ng v?i công su?t m?nh nên ?? hoàn thi?n không cao, d? ?? l?i các v?t x??c trên b? m?t. Vì th?, ng??i ta th??ng s? d?ng thêm máy ?ánh bóng qu? ??o ng?u nhiên – Dual Action (DA) ?? hi?u ch?nh cho hoàn thi?n nh?t sau khi ?ã x? lý b?ng máy ?ánh bóng ??ng tâm. Bên c?nh ?ó, dòng máy này ?òi h?i ph?i là nh?ng k? thu?t viên có kinh nghi?m b?i r?i ro khi s? d?ng x?y ra là r?t cao.

Máy ?ánh bóng qu? ??o ng?u nhiên (Dual Action – DA)

Ra ??i vào kho?ng nh?ng n?m 1980 – 1990 nên máy ?ánh bóng qu? ??o ng?u nhiên ?ã có nhi?u c?i bi?n ?? h?n ch? nh?ng nh??c ?i?m c?a máy ?ánh bóng ??ng tâm (Rotary). Hi?n nay, dòng máy này ???c ?a chu?ng nh? ?u ?i?m d? s? d?ng, t?o 2 chuy?n ??ng quay t? do cùng m?t lúc nên kh? n?ng hoàn thi?n b? m?t xe t?t h?n và ??m b?o an toàn h?n khi hi?u ch?nh.

Tuy nhiên, h?n ch? c?a dòng máy này là công su?t y?u h?n máy ?ánh bóng ??ng tâm nên kh? n?ng xóa l?i, xóa x??c không cao, th?i gian hi?u ch?nh cao h?n. Vì th?, khi hi?u ch?nh b? m?t s?n các trung tâm và d?ch v? ch?m sóc xe ít s? d?ng lo?i máy này.

Máy ?ánh bóng qu? ??o c??ng b?c – Forced Rotation Dual Action Polisher

?ây là dòng máy ra ??i mu?n nh?t và m?i nh?t hi?n nay. T??ng t? nh? máy ?ánh bóng qu? ??o ng?u nhiên, máy ?ánh bóng qu? ??o c??ng b?c c?ng có 2 chuy?n ??ng cùng lúc ?ó là chuy?n ??ng quay và chuy?n ??ng l?c. Tuy nhiên, chúng ch? chuy?n ??ng theo m?t qu? ??o nên chúng h?n ch? ???c nh??c ?i?m t? máy Rotary và máy DA. ?u ?i?m c?a lo?i máy này là xóa l?i, c?t x??c t?t và hoàn thi?n b? m?t t?t h?n, t? ?ó gi?m thi?u th?i gian thi công c?ng nh? gi?m r?i ro gây ra l?i. Nh?ng do công su?t máy khá m?nh, kh? n?ng sinh nhi?t cao nên máy ?ánh bóng qu? ??o c??ng b?c ch? thích h?p v?i nh?ng ng??i có kinh nghi?m.

Xem thêm : D?ng C? Ch?m Sóc Ô Tô

Có ph?i quý khách ?ang mu?n mua máy ?ánh bóng ô tô?

Quý khách hàng ?ang mu?n ??t mua, báo giá chi ti?t v? máy ?ánh bóng ô tô chuyên d?ng có th? liên h? ngay v?i công ty TAHICO

Hotline:       0987 694 999(Mi?n Nam)

                    0905 007 066 (Mi?n Trung)

                    0982 690 096(Mi?n B?c)

Liên h? ngay v?i TAHICO ?? ???c t? v?n v? các lo?i máy ?ánh bóng xe ô tô hoàn toàn mi?n phí nhé! C?m ?n ?ã ghé th?m, ??ng quên like và share n?u c?m th?y bài vi?t th?c s? h?u ích nhé!

Add a comment